Các chế độ nhóm trong BKeL

Mục lục

Các giảng viên có thể sử dụng Chế độ nhóm để kiểm soát cách các nhóm sinh viên tương tác với hoạt động và những gì sinh viên có thể nhìn thấy từ các nhóm khác.

Tuỳ chọn chế độ nhóm

BKeL có ba chế độ nhóm có sẵn cho các hoạt động cụ thể, hoặc cho thiết lập toàn khóa học. Biểu đồ dưới đây minh họa cách thức hoạt động của mỗi chế độ.

  • Không có nhóm - Không có nhóm. Trong các không gian cộng tác như Diễn đàn hoặc Wiki, tất cả các thành viên lớp học có thể tham gia vào hoạt động này.
  • Nhóm có thể nhìn thấy - Các thành viên trong nhóm tương tác với nhóm của họ, nhưng cũng có thể xem công việc từ các nhóm khác (ví dụ như sinh viên có thể đọc, nhưng không trả lời các bài đăng trên diễn đàn của nhóm khác).
  • Nhóm riêng biệt - Thành viên nhóm chỉ có thể xem các hoạt động được thực hiện trong nhóm của họ. 

Thiết lập chế độ nhóm mặc định cho khóa học của bạn

Giảng viên có thể thiết lập chế độ nhóm mặc định cho các hoạt động trong khóa học trong thiết lập khóa học. Khi bạn đặt mặc định cho toàn bộ khóa học, mỗi hoạt động sẽ hiển thị chế độ mặc định, tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đổi chế độ nhóm cho các hoạt động riêng lẻ. 
Lưu ý : Để xem bảng điểm lọc theo nhóm, bạn phải chọn "Nhóm có thể nhìn thấy" hoặc "Nhóm riêng biệt" làm chế độ Nhóm mặc định(Xem Sắp xếp bảng điểm sử dụng nhóm)

  1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối Quản trị, nhấp vào Chỉnh sửa thiết lập.  Trang Chỉnh sửa khóa học sẽ mở ra.
  2. Nhấp vào  tiêu đề Nhóm  để xem và điều chỉnh thiết lập nhóm. 
  3. Từ trình đơn thả xuống Chế độ nhóm hãy chọn cài đặt nhóm mặc định: Không có nhóm , Nhóm riêng biệt hoặc Nhóm có thể nhìn thấy.
  4. (Tùy chọn) Để luôn sử dụng cùng một chế độ nhóm cho mọi hoạt động trong khóa học, hãy đặt  trình đơn thả xuống Bắt buộc chế độ nhóm là Có.  
    Quan trọng! Nếu chế độ Nhóm được bắt buộc, chế độ nhóm sẽ được áp dụng cho mọi hoạt động trong khóa học, và thiết lập chế độ nhóm cho các hoạt động cụ thể sẽ bị bỏ qua. Chỉ bắt buộc chế độ nhóm nếu bạn chắc chắn bạn sẽ sử dụng cùng một chế độ nhóm cho mọi hoạt động.
  5. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào Lưu những thay đổi .