Các loại câu hỏi của bài kiểm tra

Dưới đây là những mô tả ngắn gọn về các loại câu hỏi được sử dụng trong BKeL. 
 
 • Câu trả lời nhúng
  Những câu hỏi này rất linh hoạt bao gồm một đoạn văn bản (theo định dạng Moodle) mà có các câu trả lời khác nhau nhúng bên trong nó, trong đó có câu hỏi nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn và câu trả lời bằng số. Xem Câu hỏi câu trả lời nhúng.

 • Tính toán và Tính toán đơn giản
  Câu hỏi Tính toán yêu cầu sinh viên tính toán một câu trả lời bằng số được cung cấp các giá trị cụ thể đối với các biến trong một công thức. Ví dụ, một câu hỏi có thể yêu cầu sinh viên tính diện tích của một tam giác được cung cấp hai số chiều rộng và chiều cao của hình tam giác. Các con số cho các biến được tạo ra một cách ngẫu nhiên cho mỗi lần làm bài, để các sinh viên khác nhau tham gia bài kiểm tra sẽ được đưa ra các bộ số khác nhau. Câu hỏi Tính toán đơn giản là một phiên bản đơn giản của loại câu hỏi tính toán. Xem câu hỏi tính toán và  câu hỏi tính toán đơn giản.

 • Nhiều lựa chọn tính toán
  Các câu hỏi này yêu cầu sinh viên chọn câu trả lời đúng từ một số câu trả lời. Câu trả lời được tính dựa trên một tập các giá trị được tạo ngẫu nhiên cho các biến trong một công thức. Ví dụ, một câu hỏi có thể yêu cầu sinh viên tính diện tích của một tam giác được cung cấp hai giá trị được tạo ngẫu nhiên cho chiều rộng và chiều cao của tam giác và sau đó cung cấp một tập các trả lời kiểu số có thể cho sinh viên sinh lựa chọn. Xem câu hỏi nhiều lựa chọn tính toán.

 • Kéo và thả vào hình ảnh
  Sinh viên phải kéo và thả hình ảnh và văn bản vào một hình nền với các trường đã được đặt trước bởi giảng viên. Ví dụ: giảng viên có thể có sơ đồ và yêu cầu sinh viên kéo và thả nhãn. (Tương tự như Kéo và thả nhãn , nhưng sinh viên xem các khu vực mục tiêu được đặt trước và chỉ có thể thả các mục vào các khu vực đó.) Xem Câu hỏi kéo và thả trên hình ảnh.

 • Kéo và thả đánh dấu
  Những câu hỏi này yêu cầu sinh viên kéo và thả một điểm đánh dấu lên hình nền. Giảng viên sẽ xác định được các vùng thả trước để xác định xem sinh viên có thả chính xác hay không. Ví dụ, một câu hỏi có thể yêu cầu sinh viên kéo và thả tên các quốc gia vào một bản đồ thế giới hoặc tên cây trồng trên bức tranh rừng. (Tương tự như Kéo và thả vào hình ảnh, nhưng sinh viên  không nhìn thấy các khu vực mục tiêu được đặt trước và có thể thả các điểm đánh dấu bất cứ nơi nào trên ảnh.) Xem  Câu hỏi kéo và thả đánh dấu.

 • Kéo và thả vào văn bản
  Sinh viên được yêu cầu kéo và thả các hộp văn bản vào một văn bản câu hỏi. Chúng có thể được sử dụng để điền vào các chỗ trống của câu hỏi để tạo  một câu đúng hoặc để khớp các thuật ngữ trong các định nghĩa. Xem Câu hỏi kéo và thả vào văn bản.

 • Tự luận
  Để trả lời một câu hỏi (văn bản có thể bao gồm hình ảnh), người trả lời viết một câu trả lời theo định dạng câu tự luận. Cái này phải được chấm điểm thủ công bởi một giảng viên. Xem Câu hỏi tự luận.

 • Chọn cặp phù hợp
  Người trả lời phải chọn câu trả lời đúng phù hợp với mỗi câu hỏi. Một danh sách các câu hỏi phụ được cung cấp cùng với một danh sách các câu trả lời. Xem Câu hỏi chọn cặp phù hợp.

 • Nhiều lựa chọn
  Để trả lời một câu hỏi (văn bản có thể bao gồm một hình ảnh), người trả lời lựa chọn từ nhiều câu trả lời. Có hai loại câu hỏi nhiều lựa chọn - câu trả lời đơn (chỉ có một câu trả lời chính xác) và nhiều câu trả lời (nơi sinh viên có thể chọn tất cả các câu trả lời được áp dụng). Xem Câu hỏi nhiều lựa chọn.

 • Kiểu số
  Từ vị trí xem của sinh viên, một câu hỏi số giống như một câu hỏi trả lời ngắn mà họ nhập câu trả lời của họ vào một hộp soạn thảo ngắn. Sự khác biệt là câu trả lời phải là số và câu trả lời được phép có một phạm vi sai số được chấp nhận. Điều này cho phép trả lời trong một khoảng với một sai số cụ thể so với câu trả lời đúng. Xem Câu hỏi kiểu số.

 • Chọn từ còn thiếu
  Những câu hỏi này chứa danh sách thả xuống của các lựa chọn có thể trả lời nhúng trong văn bản. Sinh viên phải chọn từ hoặc cụm từ chính xác từ các danh sách này cho văn bản. Xem Câu hỏi chọn từ còn thiếu

 • Trả lời ngắn
  Để trả lời một câu hỏi (văn bản có thể bao gồm một hình ảnh), người trả lời nhập một từ hay cụm từ. Có thể có một vài câu trả lời chính xác, được chấm điểm khác nhau cho các lựa chọn khác nhau. Các câu trả lời có thể khác theo từng trường hợp. Xem Câu hỏi trả lời ngắn .

 • Đúng / Sai
  Để trả lời câu hỏi (văn bản có thể bao gồm một hình ảnh), sinh viên chọn đúng hoặc sai. Xem Câu hỏi Đúng / Sai .

 • Mô tả
  Không phải là loại câu hỏi, mà là một cách để hiển thị văn bản bổ sung (kể cả hình ảnh) trong bài kiểm tra. Ví dụ, cái này có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cần thiết cho một nhóm câu hỏi.