Các loại hoạt động trong BKeL

Mục lục

Có rất nhiều loại hoạt động có sẵn trong BKeL: bài tập lớn, hoạt động để liên lạc và hợp tác giữa bạn và sinh viên của mình, bài kiểm tra, khảo sát, công cụ để hỗ trợ trong việc quản lý sinh viên; và các định dạng để hỗ trợ cung cấp nội dung tương tác.

Các hoạt động được liệt kê theo thứ tự abc trong  Trình chọn hoạt động (nhấn vào để xem chi tiết chủ đề này).

Các hoạt động bài tập

Bài tập lớn

BKeL cung cấp một số cách để theo dõi và thu thập bài tập từ sinh viên. Sinh viên có thể nộp bài tập dưới dạn tập tin hoặc nhập văn bản trực tiếp vào trình soạn thảo văn bản. Bạn cũng có thể thiết lập "offline" nộp bài trực tiếp không qua BKeL (nhưng có thể được chấm điểm trong BKeL). Bạn có thể thiết lập số tập tin một sinh viên có thể nộp và kích thước tối đa của tập tin cho phép,thiết lập ngày hết hạn và ngày đến hạn. Bạn có thể trao đổi ý kiến với từng sinh viên về bài nộp của họ, chấm điểm, và để lại phản hồi bằng văn bản. 
Để được hướng dẫn chi tiết, xem Thêm hoạt động Bài tập lớn trong BKeL.

Công cụ bên ngoài 

Công cụ bên ngoài  cho phép sinh viên tương tác với  cá tài nguyên và hoạt động học tập trên các trang web khác. Ví dụ, bạn có thể liên kết đến OWL hoặc tài liệu học tập từ một nhà xuất bản. Để thiết lập một  công cụ bên ngoài, công cụ hỗ trợ của LTI (Learning Tools Interoperability) là bắt buộc. Các nhà cung cấp công cụ sẽ có thể cung cấp hướng dẫn về cách cấu hình các công cụ bên ngoài cho trang web của họ. Xem Hoạt động công cụ bên ngoài. (trên Moodle.org)

Hoạt động giao tiếp và cộng tác

Chat

Chat  cho phép các thành viên của khóa học trao đổi bằng văn bản với các thành viên khác của khóa học trong thời gian thực. Nhiều phòng Chat có thể được thiết lập trong cùng một khóa học. 
Xem Thêm Hoạt động Chat trong BKeL.

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu  là hoạt động cho phép các giảng viên và / hoặc sinh viên xây dựng, hiển thị và tìm kiếm một ngân hàng lưu trữ thông tin. Các giảng viên thiết kế định dạng và cấu trúc của những mục mà có thể bao gồm hình ảnh, tập tin, URL, số, văn bản, vv 
Xem Hoạt động cơ sở dữ liệu. (trên Moodle.org)

Diễn đàn

Giảng viên và sinh viên có thể giao tiếp và cộng tác sử dụng  Diễn đàn, đôi khi được gọi là "các cuộc thảo luận." Giảng viên có thể tạo chủ đề hoặc tùy thuộc vào  loại Diễn đàn , cho phép sinh viên đăng chủ đề cho các thành viên khác trả lời. 
Xem Thêm hoạt động Diễn đàn trong BKeL .

Thuật ngữ

Các hoạt động  Thuật ngữ  cho phép người dùng tạo ra một danh sách các định nghĩa, giống như một cuốn từ điển, những người tham gia khóa học có thể tìm kiếm hoặc duyệt. Giảng viên có thể hạn chế quyền truy cập vào một bảng thuật ngữ để chỉ họ có thể tạo các mục, hoặc họ có thể cho phép sinh viên thêm mục mới. 
Xem Hoạt động Thuật ngữ. (trên Moodle.org)

Wiki

Wiki  là một trang web (hoặc tập hợp trang web) mà các thành viên khóa học có thể tạo ra với nhau, làm việc trực tiếp trong trình duyệt mà không cần phải biết HTML. Một hoạt động  Wiki  bắt đầu với một trang đầu. Bất kỳ người đóng góp có thể thêm các trang bổ sung. Để biết thêm thông tin, xem  Tổng quan hoạt động Wiki. (trên trang moodle.org)

Workshop

Workshop  là một hoạt động đánh giá ngang hàng với nhiều lựa chọn. Sinh viên nội bài tập thông qua một công cụ soạn văn bản trực tuyến và tập tin đính kèm. Sinh viên nhận được hai cột điểm trong hoạt động này, một cho bài làm của mình dựa trên đánh giá ngang hàng và một cho đánh giá ngang hàng của họ về bài làm của các sinh viên khác. 
Xem  Tổng quan hoạt động Workshop.

Đánh giá và Khảo sát

Bài kiểm tra

Các bài kiểm tra bao gồm một hoạt động bài kiểm tra có chứa một hoặc nhiều câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của khóa họcCác hoạt động bài kiểm tra  cho phép bạn quản lý một loạt các loại câu hỏi theo bố cục và thứ tự cụ thể, cung cấp các loại phản hồi khác nhau dựa trên cách một sinh viên thực hiện trên bài kiểm tra, và kiểm soát cách sinh viên truy cập vào bài kiểm tra. 
Xem Tổng quan Bài kiểm tra trong BKeL .

Questionnaire

Questionnaire  là hoạt động cho phép bạn tiến hành khảo sát sinh viên của bạn sử dụng một loạt các dạng câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể thu thập thông tin phản hồi của sinh viên về khóa học của bạn hay về một chủ đề cụ thể. Trong một  questionnaire , câu trả lời cá nhân không thể được chấm điểm, nhưng bạn có thể cho điểm cộng cho toàn hoạt động. 
Xem  Thêm hoạt động Questionnaire trong BKeL.

Lựa chọn

Lựa chọn  là hoạt động cho phép bạn gửi một câu hỏi và chỉ định nhiều câu trả lời có thể. Mỗi sinh viên của bạn có thể chọn một trong những sự lựa chọn nhất định. 
Xem  Thêm hoạt động Lựa chọn trong BKeL.

Thông tin phản hồi

Hoạt động Thông tin phản hồ là hoạt động cho phép bạn tạo và tiến hành các cuộc khảo sát để thu thập thông tin phản hồi. Bạn có thể tạo các câu hỏi riêng của bạn với nhiều loại câu hỏi. Hoạt động Thông tin phản hồi là cách tốt nhất để đánh giá khóa học và giảng viên
Xem  Hoạt động Thông tin phản hồi.


Nội dung tương tác

Bài học

Các  mô đun Bài học  trình bày một loạt các trang HTML để các sinh viên xem và được yêu cầu trả lời một số câu hỏi lựa chọn bên dưới khu vực nội dung. Các câu hỏi lựa chọn sẽ chuyển sinh viên đến một trang cụ thể trong Bài học. Bài học có thể được thiết kế như là một chuỗi tuyến tính đơn giản, hoặc một phân nhánh hoặc trình tự thích hợp. 
Xem  Hoạt động Bài học  (trên Moodle.org).

Gói SCORM

Các mô-đun  gói SCORM  cho phép bạn tải lên gói theo chuẩn SCORM hoặc AICC để đưa vào khóa học của bạn. 
Xem  Mô-đun SCORM  (trên Moodle.org).