Cấu hình bảng điểm trong BKeL

Bảng điểm trong BKeL là một công cụ mạnh để chia sẻ điểm và phản hồi cho sinh viên và tính điểm tổng kết. Bảng điểm cung cấp vài tùy chọn khác nhau cho cách tính toán và hiển thị điểm. Bạn có thể cấu hình bảng điểm trước khi bắt đầu học kỳ hoặc xây dựng nó lúc bạn giảng dạy.

Trang này phác thảo các chức năng chính liên quan đến việc cấu hình và cung cấp liên kết các hướng dẫn từng bước. Để biết tổng quan về cách nhập và ghi lại điểm của sinh viên, hãy xem Lưu điểm trong BKeL.

Thiết lập bảng điểm

Tạo và sắp xếp các mục và danh mục điểm

Khi bạn thêm các hoạt động như Bài tập lớn hoặc Bài kiểm tra vào một khóa học, các mục (cột) điểm tương ứng sẽ được thêm vào bảng điểm của khoá học. BKeL cũng cho phép bạn thêm thủ công các cột vào bảng điểm để lưu trữ các mục điểm phụ (ví dụ: nếu bạn quản trị bài kiểm tra giữa kỳ offline). Trong cả hai trường hợp này, bạn sẽ phải xây dựng bảng điểm của mình tốt hơn, nhưng khi đến thời điểm tính điểm tổng kết, việc tổ chức các mục này là cần thiết để đảm bảo bạn nhận được kết quả chính xác.

Tính toán điểm

Cách đơn giản nhất để tính điểm là để cho BKeL xử lý tính toán. BKeL có tích hợp tính toán (được gọi là tổng hợp) để tính điểm cho toàn bộ khóa học (và các tổng phụ nếu bạn cần chúng). BKeL có thể tổng hợp các điểm như Tự nhiên  (cái này được thay thế tổng của điểm), Điểm trung bình, và Trọng số tùy chỉnh (ở đây trọng số được áp dụng cho từng mục hoặc danh mục cụ thể như là phần trăm của điểm tổng cộng) Bạn cũng có thể tạo ra một công thức tùy chỉnh nếu bạn yêu cầu các tính toán bổ sung.