Cấu hình và chấm điểm bài tập lớn theo nhóm

Mục lục

Trong BKeL bạn có thể tạo các bài tập mà sinh viên làm việc theo nhóm và mỗi nhóm làm một bài nộp. Ví dụ, sinh viên trong một nhóm có thể nộp một tập tin trình bày bài làm của họ. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm có thể tải xuống, sửa đổi và tải lại tập tin lên hoặc chỉnh sửa mục nhập văn bản.

Lưu ý: Mỗi khóa học trong BKeL có sẵn những nhóm lớp môn học, muốn tạo bài tập lớn theo nhóm phải tạo các nhóm riêng vì vậy sinh viên sẽ tồn tại trong nhiều nhóm. Để phân biệt nhóm của sinh viên trong hoạt động phải thông qua thiết lập mô-đun chung. Các thiết lập mô đun chung định nghĩa  những nhóm nào có thể xem và gửi một hoạt động cụ thể (xem Gán một hoạt động đến một nhóm hoặc nhóm ghép trong BKeL). 

Tạo một nhóm ghép của các nhóm sinh viên

Trước khi cấu hình hoạt động bài tập lớn theo nhóm, trước tiên bạn phải tạo Nhóm cho sinh viên của mình và đưa các nhóm đó vào một Nhóm ghép cụ thể :

 1. Tạo Nhóm sinh viên. Để biết chi tiết, hãy xem Tạo & Chỉnh sửa nhóm trong BKeL.
 2. Tạo một nhóm ghép để chứa các nhóm sinh viên. Để biết chi tiết, hãy xem Tạo nhóm ghép trong BKeL.

Cho phép nộp bài theo nhóm

 1. Trên trang khóa học của bạn, hãy nhấp vào  Bật chế độ chỉnh sửa (trên cùng bên phải).
 2. Thêm một hoạt động bài tập lớn mới, hoặc Chỉnh sửa cài đặt cho một Bài tập lớn hiện có Trang Thêm mới / Cập nhật Bài tập lớn sẽ mở ra.
 3. Định cấu hình Thông tin chung , Hiệu lực , Loại bài tập , v.v ... cho bài tập lớn.
 4. Bấm vào các thiết lập bài nộp theo nhóm để xem tùy chọn bài nộp theo nhóm, và từ trình đơn thả xuống Sinh viên nộp bài theo nhóm chọn Có.
 5. (Tùy chọn) Yêu cầu tất cả các thành viên của nhóm nộp bài (Xem Cấu hình bài nộp theo nhóm dưới đây).
 6. Từ trình đơn thả xuống Nhóm ghép cho nhóm sinh viên , chọn Nhóm ghép mà bạn đã tạo cho nhóm sinh viên của mình.
 7. Trong Thiết lập mô-đun chung, từ trình đơn thả xuống Chế độ nhóm , chọn Các nhóm riêng biệt hoặc Nhóm có thể nhìn thấy và từ trình đơn thả xuống Nhóm ghép , chọn Nhóm ghép sử dụng trong bước trước. 
  Lưu ý : Bước này đặc biệt quan trọng nếu bạn gán các hoạt động Bài tập lớn khác nhau cho các nhóm khác nhau trong khóa học của bạn. Nhưng ngay cả khi tất cả mọi người trong khóa học được chỉ định cùng một hoạt động, việc chọn Thiết lập mô đun chung này sẽ giúp chấm điểm bài tập lớn dễ dàng hơn (xem Chấm điểm bài nộp của sinh viên bên dưới).
 8. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào  Lưu và trở lại khóa học.

Cấu hình tùy chọn bài nộp theo nhóm

Các tùy chọn bổ sung sau trong cài đặt của bài tập lớn cho phép bạn cấu hình quá trình mà sinh viên nộp bài tập theo nhóm của mình:

 • Trong các thiết lập bài nộp,  Yêu cầu sinh viên nhấn nút gửi:  (Mặc định là Không) 
  Nếu thiết lập để , sinh viên trong nhóm phải nhấn vào một nút "Gửi" để chính thức chỉ ra rằng bài làm của họ đã sẵn sàng được chấm điểm, sau đó họ không còn có thể sửa đổi Bài nộp của họ. Mặc định (Không) chấp nhận bài nộp của họ ngay khi nộp bài. Họ có thể thay đổi bài nộp của họ bất cứ lúc nào.
 • Trong Thiết lập bài nộp theo nhóm,  Yêu sinh viên nhấn nút gửi:  (Mặc định là Không) 
  Tuỳ chọn này chỉ được bật khi Yêu cầu  sinh viên nhấn nút gửi được đặt là Có 
  Cài đặt mặc định (Không) cho phép bất kỳ thành viên nào trong nhóm gửi thay mặt cho nhóm. Thay đổi thành  Có có nghĩa là tất cả sinh viên trong nhóm phải nhấp vào nút "Gửi" để cho biết rằng tất cả các em đã đăng ký tham gia bài nộp.

Chấm điểm bài nộp của sinh viên

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết tới hoạt động bài tập lớn bạn muốn chấm điểm. Trang Bài tập lớn sẽ mở ra, hiển thị tóm tắt chấm điểm và tình trạng bài nộp.
 2. Nhấp vào  Xem / chấm điểm tất cả bài nộp . Trang Bài nộp sẽ được mở.
 3. Từ trình đơn thả xuống Nhóm riêng biệt hoặc Nhóm có thể nhìn thấy, hãy chọn một Nhóm để chấm điểm. Trang sẽ được tải lại để chỉ hiển thị các sinh viên từ Nhóm đó . 
  Lưu ý : Trình đơn thả xuống Nhóm sẽ không xuất hiện trừ khi bạn đã hoàn thành bước 7 ở trên (Thiết lập mô-đun chung).
 4. Nhấp vào biểu tượng Điểm  ( ) bên cạnh bài nộp của một sinh viên cụ thể từ Nhóm . Trang Chấm điểm bài nộp sẽ mở ra.
 5. Cung cấp một điểm và ​​phản hồi nhận xét như bình thường. Xem Chấm điểm bài tập lớn trong BKeL để biết chi tiết.
 6. Nếu bạn muốn điểm và phản hồi của mình chỉ cung cấp cho một cá nhân, trong Thiết lập bài nộp theo nhóm, hãy đặt  Áp dụng điểm và phản hồi cho toàn bộ nhóm thành  Không . Nếu được đặt là  , điểm và và phản hồi giống nhau  sẽ được áp dụng cho tất cả sinh viên trong nhóm.
 7. Cuộn xuống cuối và nhấp vào  Lưu những thay đổi.