Câu hỏi câu trả lời ngắn

Các câu hỏi trả lời ngắn yêu cầu người trả lời gõ một từ hoặc cụm từ để trả lời câu hỏi. Các câu trả lời có thể hoặc không phân biệt chữ hoa chữ thường và có thể bao gồm nhiều hơn một câu trả lời chính xác. Các câu trả lời chấp nhận được có thể là một từ hoặc một cụm từ, nhưng phải phù hợp với một trong các câu trả lời chính xác của bạn. Nên yêu cầu câu trả lời càng ngắn càng tốt để tránh thiểu cụm từ trong câu trả lời chính xác.

Ví dụ về câu hỏi trả lời ngắn:

Câu hỏi câu trả lời ngắn

Thiết lập câu hỏi

 1. Trong  Ngân hàng câu hỏi,  chọn danh mục câu hỏi  muốn thêm câu hỏi, sau đó nhấp vào  Tạo câu hỏi mới ... và chọn Câu trả lời ngắn. Màn hình Thêm một  câu hỏi  sẽ mở ra.
 2. Đặt tên mô tả cho câu hỏi .
 3. Nhập đoạn văn bản vào trường Câu hỏi . Hình ảnh, âm thanh và video cũng có thể được chèn vào trường này bằng  thanh công cụ của trình soạn thảo HTML 
  Mẹo : nếu câu trả lời được dự định để điền một khoảng trống trong văn bản, sử dụng dấu gạch dưới ( __ ) để chỉ ra khoảng trống.
 4. Đặt  Điểm mặc định (điểm câu hỏi bằng cách nhập một giá trị số (nghĩa là số điểm tối đa cho câu hỏi này).
 5. Chọn câu trả lời có phân biệt chữ hoa chữ thường. Đối với phân biệt chữ hoa thường với loại chữ có viết hoa chữ đầu (ví dụ, bạn sẽ chấp nhận "Champ" cũng như "champ" là một câu trả lời).
 6. Tiếp theo, điền vào các câu trả lời bạn sẽ chấp nhận (ví dụ: "Champ", "Champie" và "Champy"). 
 7. Thêm điểm cho mỗi câu trả lời. Để đánh dấu là câu trả lời chính xác, chọn  100% .
 8. (Tùy chọn) Bạn cũng có thể chọn câu trả lời ký tự đại diện mà sẽ cho điểm hoặc một phần điểm cho một trả lời. Ví dụ: nhập câu trả lời "Champ *" sẽ chấp nhận câu trả lời, "Champ", "Champie" và "Champy".
 9. Nhấp vào Lưu những thay đổi để thêm câu hỏi vào danh mục.