Câu hỏi chọn cặp phù hợp

Câu hỏi chọn cặp phù hợp cung cấp một danh sách các câu hỏi phụ cùng với một danh sách các câu trả lời. Người trả lời phải "chọn khớp" câu trả lời đúng với mỗi câu hỏi. 

Ví dụ về một câu hỏi chọn cặp phù hợp:

Kết hợp xem trước câu hỏi

Tạo một câu hỏi chọn cặp phù hợp

  1. Trong Ngân hàng câu hỏi, hãy chọn danh mục câu hỏi muốn thêm câu hỏi, sau đó nhấp vào Tạo câu hỏi mới ... và chọn Chọn cặp phù hợp. Màn hình Thêm một câu hỏi sẽ mở.
  2. Đặt tên mô tả câu hỏi - điều này làm cho nó dễ dàng nhận diện trong ngân hàng câu hỏi. Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.
  3. Nhập câu hỏi vào trường Câu hỏi để cho sinh viên biết nội dung yêu cầu khi chọn cặp phù hợp (Chẳng hạn như "Chọn cặp phù hợp giữa sáng chế với nhà phát minh"). Hình ảnh, âm thanh và video cũng có thể được chèn vào trường này bằng  thanh công cụ của trình soạn thảo HTML .
  4. Đặt Điểm mặc định cho câu hỏi (tức là số điểm  tối đa cho câu hỏi này).
  5. Đối với Câu hỏi 1, hãy nhập câu hỏi (Vế đầu của câu hỏi) và câu trả lời phù hợp trong  trường "Trả lời".
  6. Điền vào ít nhất ba câu hỏi và câu trả lời. Bạn có thể cung cấp thêm các câu trả lời sai bằng cách đưa ra câu trả lời với một câu hỏi trống.
  7. Nhấp vào Lưu những thay đổi để thêm câu hỏi vào danh mục.

Sau khi tạo câu hỏi, hãy chắc chắn kiểm tra để đảm bảo câu hỏi hoạt động chính xác. Nhấp vào biểu tượng kính lúp Quiz Preview Icon  bên cạnh câu hỏi trong  ngân hàng câu hỏi để xem bản xem trước của câu hỏi mới.