Câu hỏi đúng sai

Để trả lời câu hỏi, sinh viên chọn đúng hoặc Sai.

Ví dụ về một câu hỏi Đúng / Sai:

Câu hỏi đúng sai

Thiết lập câu hỏi

  1. Trong  Ngân hàng câu hỏi,  hãy chọn danh mục câu hỏi mong muốn, sau đó nhấp vào  Tạo câu hỏi mới ...và chọn Đúng / Sai. Màn hình Thêm một  câu hỏi sẽ mở.

  2. Đặt tên mô tả cho câu hỏi  - điều này làm cho nó dễ dàng nhận diện trong ngân hàng câu hỏi. Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.

  3. Nhập đoạn văn bản vào trường  Câu hỏi  có thể trả lời đúng hoặc sai. Hình ảnh, âm thanh và video cũng có thể được chèn vào trường này bằng  thanh công cụ của trình soạn thảo HTML .

  4. Đặt  Điểm mặc định  (điểm câu hỏi) bằng cách nhập một giá trị số (nghĩa là số điểm tối đa câu hỏi này).

  5. Đặt  câu trả lời chính xác. Là  đúng  hay  sai.

  6. (Tùy chọn) Nhập phản hồi bằng văn bản khi sinh viên đánh dấu đúng hoặc sai trong các trường phản hồi.

  7. Nhấp vào  Lưu những thay đổi  để thêm câu hỏi vào danh mục.