Câu hỏi kiểu số

Từ vị trí xem của sinh viên, một câu hỏi số giống như một câu hỏi trả lời ngắn rằng họ nhập câu trả lời của họ vào một textbox. Sự khác biệt là câu trả lời phải là số, và câu trả lời được cho phép có một phạm vi lỗi được chấp nhận. Điều này cho phép câu trả lời đúng nằm trong một khoảng với một dung sai cụ thể.

Ví dụ về một câu hỏi kiểu số:

Câu hỏi kiểu số

Thiết lập câu hỏi

  1. Trong  Ngân hàng câu hỏi,  chọn danh mục câu hỏi muốn thêm câu hỏi, sau đó nhấp vào  Tạo câu hỏi mới ...  và chọn  Kiểu số. Màn hình Thêm một  câu hỏi  sẽ mở ra.

  2. Đặt tên mô tả cho câu hỏi.

  3. Nhập đoạn văn bản vào trường  Câu hỏi. Hình ảnh, âm thanh và video cũng có thể được chèn vào trường này bằng  thanh công cụ của trình soạn thảo HTML .

  4. Đặt Điểm mặc định (điểm câu hỏi) bằng cách nhập một giá trị số (nghĩa là số điểm tối đa cho câu hỏi này).

  5. Viết câu trả lời đúng trong  trường văn bản Lựa chọn 1 Ngoài ra, hãy chọn một tỷ lệ phần trăm cho câu trả lời này, 100% để đánh dấu nó là câu trả lời chính xác. Để chỉ chấp nhận câu trả lời đúng, chọn " 0 " trong phần Sai số chấp nhận
    Lưu ý:  Ít nhất một trong số các lựa chọn cần phải được đánh dấu là 100% .

  6. (Tùy chọn) Để chấp nhận sai số câu trả lời có sẵn, hãy nhập một số lớn hơn số không. Ví dụ, một  Câu trả lời  là "5 " với  Chấp nhận  lỗi  " 0.5 " sẽ chấp nhận câu trả lời 4,5-5,5 .

  7. Điền vào các câu trả lời khác nếu muốn. Chọn điểm ít hơn 100% sẽ chỉ định nhận một phần điểm. Bất kỳ khu vực không sử dụng sẽ bị bỏ qua.

  8. Nhấp vào Lưu những thay đổi để thêm câu hỏi vào danh mục.