Câu hỏi nhiều lựa chọn

Để trả lời câu hỏi (có thể bao gồm hình ảnh), người trả lời chọn từ nhiều câu trả lời. Có hai loại câu hỏi nhiều lựa chọn - chỉ một câu trả lời và nhiều câu trả lời.

Ví dụ về một câu hỏi nhiều lựa chọn:

Ví dụ nhiều lựa chọn

Thiết lập câu hỏi

  1. Trong  Ngân hàng câu hỏi,  chọn danh mục câu hỏi, sau đó nhấp vào  Tạo câu hỏi mới ... và chọn  Nhiều lựa chọn. Màn hình Thêm một câu hỏi sẽ mở ra.

  2. Đặt tên mô tả câu hỏi - cái này làm cho nó dễ dàng nhận diện trong ngân hàng câu hỏi. Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.

  3. Nhập đoạn văn bản vào trường Câu hỏi. Hình ảnh, âm thanh và video cũng có thể được chèn vào trường này bằng thanh công cụ của trình soạn thảo HTML .

  4. Đặt Điểm mặc định bằng cách nhập một giá trị số (nghĩa là số điểm tối đa cho câu hỏi này).

  5. Chọn cho phép sinh viên chỉ có thể chọn một câu trả lời hoặc nhiều câu trả lời

  6. Chọn có xáo trộn các lựa chọn trả lời.

  7. Viết câu trả lời đầu tiên trong trường văn bản Lựa chọn 1. Đây sẽ là một trong những câu trả lời  mà sinh viên có thể chọn. Ngoài ra, ở phần điểm hãy chọn một tỷ lệ phần trăm cho câu trả lời này, 100% để đánh dấu nó là câu trả lời chính xác. Việc chọn các giá trị nhỏ hơn 100% sẽ chỉ định câu trả lời chỉ là một phần chính xác. Điền phần còn lại của các lựa chọn phản hồi trong phần còn lại của mẫu. Bất kỳ khu vực không sử dụng sẽ bị bỏ qua. 
    Lưu ý:  Ít nhất một trong số các lựa chọn cần phải được đánh dấu là 100%.

  8. Nhấp vào Lưu những thay đổi để thêm câu hỏi vào danh mục.