Câu hỏi tính toán

Mục lục

Câu hỏi tính toán là câu hỏi trả lời một số cụ thể dựa trên một công thức sử dụng các biến hoặc "kí hiệu đại diện" (như là {x}, {y}). Các kí hiệu đại diện này được chọn ngẫu nhiên từ một bộ giá trị khi bài kiểm tra được thực hiện. Lưu ý: Câu hỏi tính toán có thể thiết lập khá phức tạp. Hãy xem xét sử dụng một Câu hỏi tính toán đơn giản  thay thế.

Ví dụ về một câu hỏi đã được tính toán:

Cầu hỏi tính toán

Chỉnh sửa câu hỏi tính toán

 1. Trong Ngân hàng câu hỏi, chọn danh mục câu hỏi muốn thêm câu hỏi, sau đó nhấp vào Tạo câu hỏi mới ... và chọn Tính toán  và nhấp vào Thêm. Màn hình Thêm một câu hỏi  sẽ mở ra.
 2. Đặt tên mô tả của câu hỏi - điều này làm cho nó dễ dàng nhận diện trong ngân hàng câu hỏi. Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.
 3. Nhập văn bản câu hỏi, bao gồm bất kỳ kí hiệu đại diện (biến) được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn. 
  Ví dụ :Tính diện tích của tam giác có đáy là {b} m và chiều cao là {h} m ?
 4. Điền công thức trả lời đúng sử dụng các kí hiệu giống với văn bản câu hỏi để định nghĩa cách câu trả lời đúng sẽ được tính toán. Không thêm dấu bằng (=) trong công thức. 
  Ví dụ :0.5*{b}*{h}
 5. Đặt Điểm cho câu trả lời đúng là 100% .
 6. Dung sai sẽ chấp nhận, đối với câu trả lời là đúng nếu chúng nằm trong một khoảng của câu trả lời đúng (+/- dung sai). Đặt giá trị cho trường này; Để chỉ chấp nhận câu trả lời chính xác, nhập 0 .
 7. Để chọn có bao nhiêu số thập phân cho câu trả lời chính xác, thiết lập Câu trả lời đúng hiển thị.  BKeL sẽ làm tròn câu trả lời chính xác theo số được đặt.
 8. Cuộn xuống cuối màn hình và nhấp vào  Lưu những thay đổi . Màn hình Chọn bộ ki hiệu đại diện  sẽ mở ra.
 9. Mỗi kí hiệu đại diện mà bạn chỉ định trong công thức của câu trả lời phải có một tập các giá trị có liên quan - đây là tập dữ liệu của nó. Mỗi kí hiệu đại diện được liệt kê trên trang này cùng với một tập hợp dữ liệu: Đối với mỗi kí  hiệu đại diện, chọn sẽ sử dụng một bộ dữ liệu được chia sẻ mới .
  • Riêng tư: chỉ được sử dụng bởi câu hỏi này 
  • Được chia sẻ: chia sẻ với các câu hỏi tính toán khác trong cùng một danh mục  
   Lưu ý : Sử dụng bộ dữ liệu được chia sẻ có thể tiết kiệm thời gian khi bạn tạo nhiều câu hỏi tính toán tương tự.
  Để đồng bộ hóa các giá trị kí hiệu đại diện với các câu hỏi khác trong bài kiểm tra, hãy chọn Đồng bộ , sau đó nhấp vào Trang kế tiếp. Trang Chỉnh sửa các tập dữ liệu kí hiệu đại diện sẽ mở ra.

Chỉnh sửa tập dữ liệu

Có hai cách tạo ra các giá trị - bạn có thể gõ chúng vào và thêm chúng vào danh sách, hoặc để tự sinh một giá trị ngẫu nhiên. Bảng ở đầu trang sẽ cập nhật số lượng kí hiệu đại diện đã được thêm vào tập hợp.

 

Thêm / Xóa Giá trị riêng của bạn 

Thêm các giá trị riêng cụ thể vào danh sách:

 1. Trong phần Thêm mục, hãy chọn giá trị bạn muốn cho mỗi mục kí hiệu đại diện. Bạn có thể bỏ qua khoảng giá trị vì các giá trị sẽ không ngẫu nhiên.
 2. Cuộn xuống phần Thêm và nhấp vào Thêm (số mục được đặt thành 1)
 3. Lặp lại các bước ở trên nhiều lần nếu cần thiết (số lượng tối đa của các mục là 100)

Để xóa giá trị khỏi danh sách:

 1. Trong phần Xóa , chọn số mục cần xóa
 2. Nhấp Xoá .

Giá trị tự sinh từ BKeL

 1. Trong  phần Thêm mục, chọn giá trị cho các trường  Khoảng giá trị , và nhập các giới hạn dưới và trên cho các giá trị bạn sẽ chấp nhận.
 2. Chọn có bao nhiêu số thập phân cho giá trị.
 3. Chọn phân chia giá trị giữa các giới hạn 
  Đồng nhất  có nghĩa là bất kỳ giá trị nào giữa các giới hạn đều có thể được tạo ra. 
  Không đồng nhất  có nghĩa là các giá trị tương ứng giới hạn dưới có nhiều khả năng hơn.
 4. Bây giờ di chuyển xuống phần Thêm và chọn Bắt buộc tạo lại các kí hiệu đại diện.
 5. Bên cạnh Thêm, chọn số các giá trị ngẫu nhiên (mục) bạn muốn thêm vào danh sách. (Lưu ý rằng tổng số mục tối đa trong danh sách của bạn là 100.)
 6. Cuối cùng, nhấp vào Thêm để nối thêm các giá trị mới vào với tập dữ liệu. Màn hình sẽ được tải lại và bạn sẽ thấy một bản xem trước các giá trị kí hiệu đại diện đã được thêm vào bộ dữ liệu của bạn. 
  Lưu ý : Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn các mục mà BKeL tự sinh, bạn có thể làm một lần cùng lúc và xem trước các giá trị trước khi bạn thêm chúng. Nhấp chuột vào Nhận một mục mới để thêm để BKeL tạo ra các giá trị mới trong mục cần thêm ở trên cùng. Nếu bạn muốn, hãy nhấp vào Thêm cho 1 mục; Nếu không, hãy nhấp vào Nhận một mục mới để thêm để nhận một giá trị mới.

Hoàn tất việc thiết lập câu hỏi

Khi bạn đã thêm các giá trị kí hiệu đại diện vào bộ dữ liệu câu hỏi, bạn có thể hoàn thành việc tạo câu hỏi.Nhấp vào  Lưu những  thay đổi  để lưu câu hỏi. Trang ngân hàng câu hỏi sẽ mở ra.

Sau khi tạo câu hỏi, hãy chắc chắn rằng câu hỏi hoạt động hoạt động chính xác. Nhấp vào biểu tượng kính lúp  Xem trước câu hỏi bên cạnh các câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi để xem một bản xem trước của câu hỏi mới.

 

Để có thêm hướng dẫn về cách thiết lập loại câu hỏi này bao gồm các tùy chọn công thức nâng cao, xem Câu hỏi tính toán  trên Moodle.org.