Câu hỏi tính toán đơn giản

Các câu hỏi tính toán đơn giản là các câu hỏi trả lời một số cụ thể dựa trên một công thức sử dụng biến hoặc "ký hiệu đại diện" (tức là {x}, {y}). Những ký tự đại diện này dựa trên một tập hợp các giá trị được tạo trước cho phép người trả lời thấy các giá trị khác nhau cho cùng một câu hỏi.

Ví dụ về một câu hỏi đơn giản tính toán:

Câu hỏi tính toán đơn giản

 1. Trong  "Ngân hàng câu hỏi",  hãy chọn loại câu hỏi muốn thêm câu hỏi, sau đó nhấp vào Tạo câu hỏi mới ... và chọn Tính toán đơn giản và nhấp Thêm. Màn hình Thêm một  câu hỏi  sẽ mở ra.
 2. Đặt tên mô tả câu hỏi  - điều này làm cho nó dễ dàng nhận diện trong ngân hàng câu hỏi. Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.
 3. Nhập văn bản câu hỏi, bao gồm bất kỳ ký hiệu đại diện (biến) được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn (ví dụ: {b} và {h}). 
  Thí dụ: Tính diện tích của tam giác có đáy là {b} m và chiều cao là {h} m ?
 4. Nhập công thức trả lời chính xác  bằng cách sử dụng cùng một ký hiệu đại diện với văn bản câu hỏi để xác định tính chính xác của một câu trả lời. 
  Thí dụ: 0.5*{b}*{h}
 5. Đặt Điểm cho câu trả lời đúng là 100% .
 6. Dung sai  sẽ chấp nhận câu trả lời là đúng nếu chúng nằm trong một phạm vi nhất định của câu trả lời đúng (+/- độ dung sai). Đặt giá trị cho trường này; Để chỉ chấp nhận chính xác câu trả lời đúng, nhập 0 .
 7. Để chọn bao nhiêu số thập phân cho câu trả lời chính xác, thiết lập  Câu trả lời hiển thị. BKeL sẽ làm tròn câu trả lời chính xác theo số thập phân đã đặt.
 8. Để tạo các ký tự đại diện (tập hợp các biến sẽ được thay thế trong công thức Trả lời đúng )  nhấn Tìm các ký hiệu đại diện {x ..} trình bày công thức câu trả lời đúng. Trang sẽ được tải lại.
 9. Cuộn xuống đến Các tham số ký hiệu đại diện  đã được sử dụng để tạo ra các giá trị.  Đặt phạm vi giá trị cho mỗi ký tự đại diện. Khi BKeL tạo ra một giá trị ngẫu nhiên cho ký hiệu đại diện này, nó sẽ nằm trong phạm vi này. Cập nhật các tham số ký tự đại diện.
 10. Bên cạnh  Tự sinh, Chọn số lượng tập hợp mà bạn muốn tạo ra. Điều này tương ứng với tổng số các giá trị ngẫu nhiên cho mỗi ký tự đại diện. Bên cạnh  Hiển thị , Để chọn bao nhiêu tập  ký tự đại diện bạn muốn xem trước. Nhấp vào Tạo.Trang sẽ tải lại hiển thị tập hợp các giá trị ký hiệu đại diện mới.
 11. Để thay đổi bất kỳ giá trị ký hiệu đại diện, gõ giá trị mới, sau đó nhấp vào  Cập nhật các giá trị ký tự đại diện và các giá trị mới sẽ được lưu lại. Khi hoàn tất, cuộn xuống cuối trang và nhấp vào  Lưu những thay đổi  để lưu câu hỏi vào danh mục.

Sau khi tạo câu hỏi, hãy chắc chắn kiểm tra để đảm bảo câu hỏi hoạt động chính xác. Nhấp vào biểu tượng kính lúp  Quiz Preview Icon bên cạnh câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi để xem bản xem trước của câu hỏi mới.

Để được hướng dẫn thêm về cách thiết lập loại câu hỏi này, hãy xem Câu hỏi tính toán đơn giản trên Moodle.org.