Câu hỏi trả lời nhúng

Mục lục

Các câu hỏi trả lời nhúng bao gồm một đoạn văn bản (theo định dạng Moodle) có thể có các câu trả lời khác nhau được nhúng trong nó, bao gồm nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn và câu trả lời kiểu số. Định dạng này sử dụng các từ và ký tự đặc biệt mà Moodle sau đó dịch sang câu hỏi thích hợp.

Ví dụ về câu trả lời được nhúng [cloze] với câu trả lời ngắn:

Câu hỏi câu trả lời nhúng

Lưu ý : Đối với câu trả lời nhiều lựa chọn, chọn từ còn thiếu, dễ dàng thiết lập và cho phép bạn đưa nhiều trình đơn thả xuống trong một câu hỏi. Xem Câu hỏi chọn từ còn thiếu.

Thiết lập câu hỏi

 1. Trong  Ngân hàng câu hỏi, chọn danh mục câu hỏi muốn thêm câu hỏi, sau đó nhấp vào Tạo câu hỏi mới ... và chọn Câu trả lời nhúng. Màn hình Thêm một  câu hỏi sẽ mở ra. 

 2. Đặt tên mô tả cho câu hỏi  - điều này làm cho nó dễ dàng nhận diện trong ngân hàng câu hỏi. Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.

 3. Nhập đoạn văn bản vào trường Câu hỏi và định dạng tất cả các câu hỏi. Để biết hướng dẫn và ví dụ xem Định dạng văn bản câu hỏi bên dưới.

 4. Đặt Điểm mặc định (điểm câu hỏi) bằng cách nhập một giá trị số (nghĩa là số điểm tối đa của câu hỏi này).

 5. Trình soạn thảo câu hỏi sẽ kiểm tra xem câu hỏi có được định dạng chính xác hay không và cung cấp thông báo lỗi khi nhấp vào nút Lưu những thay đổi .

 6. Nhấp vào Lưu những thay đổi để thêm câu hỏi vào danh mục.

Định dạng văn bản câu hỏi

Câu hỏi bao gồm một đoạn văn bản (theo định dạng Moodle) có các câu hỏi phụ được nhúng trong nó. Để sử dụng một loại câu hỏi cụ thể, hãy sử dụng một trong những từ khóa sau:

 • Câu trả lời ngắn (SHORTANSWER hoặc SA hoặc MW), trường hợp không quan trọng
 • Câu trả lời ngắn (SHORTANSWER_C hoặc SAC hoặc MWC), trường hợp phải khớp
 • Câu trả lời kiểu số số (NUMERICAL hoặc NM)
 • Nhiều lựa chọn (MULTICHOICE hoặc MC), được trình bày dưới dạng một trình đơn thả xuống trong dòng trong văn bản
 • Nhiều lựa chọn (MULTICHOICE_V hoặc MCV), đại diện cho cột dọc của các nút radio
 • Nhiều lựa chọn (MULTICHOICE_H hoặc MCH), được biểu diễn dưới dạng hàng ngang của các nút radio

Lưu ý : Đối với câu trả lời nhiều lựa chọn, chọn từ còn thiếu, dễ dàng thiết lập và cho phép bạn đưa nhiều hơn một trình đơn thả xuống trong một câu hỏi. Xem Câu hỏi chọn từ còn thiếu.

Cấu trúc của mỗi câu hỏi nhúng phụ là giống hệt nhau và câu hỏi phụ được bao gồm trong dòng trong văn bản câu hỏi. Để viết một câu hỏi phụ:

 1. Gõ { để bắt đầu câu hỏi nhúng phụ với một dấu ngoặc nhọn.
 2. Loại 1 định nghĩa điểm cho mỗi câu hỏi nhúng bằng một số (tùy chọn). Điều này được sử dụng để tính điểm tổng cộng.
 3. Loại: SHORTANSWER: định nghĩa loại câu hỏi nhúng phụ. Định nghĩa bị giới hạn bởi ':'.
 4. Sử dụng ~ làm dấu phân cách giữa các tùy chọn câu trả lời (Đối với câu hỏi nhiều lựa chọn).
 5. Gõ = để đánh dấu là câu trả lời đúng.
 6. (Tùy chọn) Kiểu # để đánh dấu sự bắt đầu của một thông tin phản hồi
 7. } Đóng câu hỏi nhúng phụ.

 

Ví dụ về văn bản câu hỏi:

Câu hỏi Trả lời ngắn:

"Thủ đô của Pháp là gì {1:SHORTANSWER:=Paris}. "

Được hiển thị trong một bài kiểm tra:

Câu hỏi trả lời ngắn kiểu câu hỏi tra lời ngắn

Câu hỏi đa lựa chọn:

Thủ đô của Pháp là {1:MULTICHOICE:=Paris#Chính xác ~New York#Sai ~Hà Nội#Wrong }

Được hiển thị trong bài kiểm tra:

Câu hỏi câu trả lời nhúng

Câu hỏi kiểu số và câu hỏi nhiều lựa chọn trong cùng một câu hỏi

Delta của phương trình x2 + 4x + 21 = 0 là {1:NUMERICAL:=-68:0}

Nghĩa là phương trình có {2:MULTICHOICE:=0~1~2} nghiệm thật


Câu trả lời nhúng có nhiều câu hỏi trong một câu

Để biết thêm chi tiết và ví dụ xem Câu hỏi trả lời nhúng trên Moodle.org