Câu hỏi tự luận

Loại câu hỏi tự luận cung cấp khung soạn thảo văn bản để trả lời câu hỏi với nội dung dài hơn (có thể bao gồm một hình ảnh). Cái này phải được chấm điểm thủ công bởi giảng viên.

Thiết lập câu hỏi

  1. Trong  Ngân hàng câu hỏi,  chọn danh mục câu hỏi mong muốn, sau đó nhấp vào Tạo câu hỏi mới ...  và chọn Tiểu luận . Màn hình Thêm một  câu hỏi  sẽ mở ra. 

  2. Đặt tên mô tả câu hỏi - điều này làm cho nó dễ dàng nhận diện ngân hàng câu hỏi. Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.

  3. Nhập đoạn văn bản vào trường  Câu hỏi . Hình ảnh, âm thanh và video cũng có thể được chèn vào trường này bằng  thanh công cụ của trình soạn thảo HTML .

  4. Đặt Điểm mặc định cho câu hỏi bằng cách nhập một giá trị số (nghĩa là số điểm tối đa cho câu hỏi này).

  5. Định dạng trả lời  kiểm soát xem sinh viên có quyền truy cập vào thanh công cụ của trình soạn thảo HTML để thay đổi phông chữ và màu sắc văn bản hay không. Nếu bạn không muốn sinh viên có thể thay đổi định dạng văn bản, chọn  Thuần văn bản.

  6. Đối với trường  Kích thước khung nhập văn bản, hãy chọn số dòng mà bạn muốn cung cấp cho sinh viên để soạn câu trả lời. 
    Lưu ý:  Trả lời có thể vượt quá kích thước khung nhập liệu, tuy nhiên cài đặt thiết lập này kiểm soát kích thước hiển thị khung văn bản.

  7. Nhấp vào Lưu những thay đổi để thêm câu hỏi vào danh mục.

Lưu ý:  Sau khi sinh viên trả lời câu hỏi, giảng viên hoặc trợ giảng phải chấm điểm câu hỏi để sinh viên nhận được điểm câu hỏi. Để biết thông tin về chấm điểm câu hỏi, xem Quản trị, xem xét và chấm điểm bài kiểm tra .