Hướng dẫn bài kiểm tra

  • Để trả lời câu hỏi, sinh viên chọn đúng hoặc Sai.Ví dụ về một câu hỏi Đúng / Sai:Thiết lập câu hỏiTrong  Ngân hàng câu hỏi,  hãy chọn danh mục câu hỏi mong muốn, sau đó nhấp vào  Tạo câu hỏi mới ...và chọn Đúng / Sai. Màn hình...
  • Các câu hỏi trả lời nhúng bao gồm một đoạn văn bản (theo định dạng Moodle) có thể có các câu trả lời khác nhau được nhúng trong nó, bao gồm nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn và câu trả lời kiểu số. Định dạng này sử dụng các từ và ký tự đặc biệt...