Hướng dẫn diễn đàn

  • Giảng viên và sinh viên có thể giao tiếp và cộng tác sử dụng Diễn đàn. Giảng viên có thể tạo chủ đề thảo luận hoặc, tùy thuộc vào loại diễn đàn, cho phép sinh viên bắt đầu tạo chủ đề. Thành viên khóa học sau đó có thể gửi trả lời, và đăng ký...
  • Giảng viên có thể kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động theo ngày và giờ, theo số điểm đạt được từ các hoạt động trước đó, hoặc đơn giản chỉ có ẩn các mục từ sinh viên cho đến khi chúng sẵn sàng để sử dụng.Có ba cách cơ bản để kiểm soát việc...
  • Hoạt động diễn đàn trong BKeL cho phép giảng viên chấm điểm các bài viết riêng của sinh viên. Chấm điểm hoạt động được gọi là Đánh giá. Khi các giảng viên và trợ giảng gán một đánh giá cho bài viết đã chọn trong một diễn đàn cụ thể, xếp hạng sẽ...