Liên lạc và giao tiếp

  • BKeL có thể gửi tin nhắn bằng một vài cách khác nhau. Thông báo qua email tự động có thể được gửi từ các hoạt động nhất định như Diễn đàn . Khối Quickmail có thể được sử dụng bởi các giảng viên (và nếu giảng viên cho phép, thì sinh...
  • Khối Quickmail cho phép giảng viên và trợ giảng (và các sinh viên, nếu người hướng dẫn cho phép) gửi email cho các thành viên khóa học từ BKeL. Lưu ý : Các email gửi từ Quickmail luôn được gửi đi ngay lập tức và được gửi đi riêng biệt với...
  • BKeL cho phép bạn nhập dữ liệu  lịch bằng cách sử dụng định dạng tệp tin .ics , hoặc đăng ký theo dõi lịch công cộng trực tuyến. Bất kỳ người dùng BKeL, bao gồm cả sinh viên, có thể nhập dữ liệu các sự kiện để chỉ hiển thị cho...
  • Thông báo (trước đây gọi là  Diễn đàn tin tức) là một diễn đàn đặc biệt có tác dụng như một công cụ thông báo cho khóa học của bạn. Chỉ có giảng viên và trợ giảng có thể đăng lên Thông báo của khóa học, và mặc định các bài đăng...
  • Giảng viên và sinh viên có thể giao tiếp và cộng tác sử dụng Diễn đàn. Giảng viên có thể tạo chủ đề thảo luận hoặc, tùy thuộc vào loại diễn đàn, cho phép sinh viên bắt đầu tạo chủ đề. Thành viên khóa học sau đó có thể gửi trả lời, và đăng ký...
  • BKeL cung cấp nhiều công cụ truyền thông. Tổng quan này sẽ giúp bạn tìm hiểu về những điểm mạnh và hạn chế của từng công cụ và khi nào bạn có thể chọn sử dụng nó.Thông báo diễn đànThông báo (trước đây gọi là Diễn đàn tin tức) là một diễn...
  • Hoạt động Chat cho phép các thành viên khóa học trao đổi với nhau bằng văn bản theo thời gian thực. Các phòng chat khác có thể được thiết lập trong cùng một khóa học. Ví dụ, một khóa học có thể có một số phòng chat được lập lịch theo thời gian hội...
  • Tương tác giữa sinh viên là một điểm mạnh của BKeL. Trong khi giảng viên có thể dễ dàng sử dụng các hoạt động trong BKeL để cung cấp nội dung và đánh giá việc học, BKeL cũng hỗ trợ các hoạt động do sinh viên dẫn dắt và hợp tác, đặc biệt là kết hợp với...
  • Một trong những cách liên lạc với sinh viên trong lớp học trên BKeL là gửi tin nhắn. Có thể gửi tin nhắn theo từng sinh viên, theo danh sách thành viên cụ thể hoặc gửi tin nhắn hàng loạt theo nhóm và tất cả thành viên. Cái này hữu ích cho các giảng viên thông báo thời...
  • Hoạt động diễn đàn trong BKeL cho phép giảng viên chấm điểm các bài viết riêng của sinh viên. Chấm điểm hoạt động được gọi là Đánh giá. Khi các giảng viên và trợ giảng gán một đánh giá cho bài viết đã chọn trong một diễn đàn cụ thể, xếp hạng sẽ...