Quản lý nhóm - Làm việc nhóm

  • Tính năng nhóm cho phép một giảng viên chỉ định sinh viên (và trợ giảng hoặc đồng giảng viên) cho một hoặc nhiều nhóm cho toàn bộ khóa học hoặc cho các hoạt động cụ thể. Bởi vì sinh viên có thể tham gia nhiều nhóm cùng một lúc, các giảng viên có thể thiết...
  • Sử dụng các Nhóm trong BKeL, để gán đến một hoạt động cụ thể (hoặc tất cả các hoạt động của khóa học) cho các nhóm sinh viên. Các nhóm có thể đặc biệt hữu ích cho các hoạt động mà sinh viên tương tác với nhau. Với các diễn đàn, wiki và cơ...
  • Bạn có thể sử dụng nhiều bản sao của một hoạt động để cung cấp cho các nhóm khác nhau trong khóa học của bạn các ngày kết thúc và các hướng dẫn, trong khi tổng hợp mỗi bản sao của hoạt động vào một mục duy nhất trong bảng điểm. Đây có thể là một...
  • Trên trang Nhóm, Giảng viên và trợ giảng có thể tạo và chỉnh sửa các nhóm sinh viên theo cách thủ công hoặc sử dụng các công cụ tự động của BKeL để tạo các nhóm và chỉ định các thành viên của khóa học cho các nhóm.Để nhập dữ liệu các nhóm đã có sinh viên,...
  • Cũng giống như một Nhóm là tập hợp các người dùng, Nhóm ghép là một tập hợp các nhóm. Nhóm gép có thể được dùng để tổ chức nhóm, chỉ định hoạt động, phân tán tài liệu, và / hoặc duy trì diễn đàn. Để biết thêm thông tin gán hoạt động cụ...
  • Tương tác giữa sinh viên là một điểm mạnh của BKeL. Trong khi giảng viên có thể dễ dàng sử dụng các hoạt động trong BKeL để cung cấp nội dung và đánh giá việc học, BKeL cũng hỗ trợ các hoạt động do sinh viên dẫn dắt và hợp tác, đặc biệt là kết hợp với...
  • Đối với các hoạt động nhất định như Diễn đàn, tạo không gian riêng nơi bạn có thể tương tác với các cá nhân sinh viên, bạn sẽ cần phải tạo ra một nhóm cho mỗi sinh viên. (Các hoạt động như Bài tập lớn và Bài kiểm tra "cá nhân" theo mặc định).Cái này...
  • Khi giảng dạy một khóa học với nhiều nhóm lớp, đặc biệt là khi một khóa học có nhiều sinh viên, sử dụng các nhóm kết hợp với bảng điểm giúp bạn lọc dữ liệu sinh viên dễ dàng hơn. Các khóa học nhiều nhóm lớp sẽ tự động tạo nhóm  cho mỗi nhóm...
  • Các giảng viên có thể sử dụng Chế độ nhóm để kiểm soát cách các nhóm sinh viên tương tác với hoạt động và những gì sinh viên có thể nhìn thấy từ các nhóm khác.Tuỳ chọn chế độ nhómBKeL có ba chế độ nhóm có sẵn cho các hoạt động cụ thể, hoặc cho...
  • Thiết lập một hoạt động tự chọn nhóm để cho phép sinh viên đăng ký tham gia vào một nhóm trong khóa học. Các giảng viên phải chỉ định nhóm nào cho phép cho hoạt động này, và có thể đặt một giới hạn về số lượng thành viên trong mỗi nhóm.Tạo...