Gán quyền cho một cá nhân trong khóa học

Mục lục

Giảng viên có thể thêm người dùng vào khóa học của họ với một "vai trò". Vai trò có thể được thêm ở cấp độ khóa học, hoặc chỉ cho một tài nguyên hoặc hoạt động cụ thể.

Vai trò có sẵn là:

 • Đồng giảng có tất cả quyền như một giảng viên khóa học.
 • Thiết kế khóa học có thể tải tài liệu và thêm nội dung vào một khóa học.
 • Trợ giảng có thể tham gia vào các hoạt động và tương tác với sinh viên. Các trợ giảng khóa học có thể chấm điểm từ trong một hoạt động (như là Bài tập lớn), nhưng không có quyền truy cập vào bảng điểm. 
  Lưu ý : Vai trò này chỉ có thể được gán cho một người dùng đã đăng ký từ bên trong một hoạt động hoặc tài nguyên.
 • Sinh viên đối với người dùng trong BKeL không có quyền truy cập khóa học được cấp quyền vai trò như một sinh viên, có thể truy cập khóa học, xem, tải tài  liệu và tham gia các hoạt động như bài tập lớn hoặc bài kiểm tra v.v.

Để có hướng dẫn về khả năng vai trò, xem Các vai trò trong BKeL.

Thêm vai trò ở cấp độ Khóa học

Việc bổ sung một vai trò ở cấp độ khóa học sẽ cấp phép rộng rãi cho người dùng được chọn. Các cách sử dụng phổ biến nhất là:

 • Cho phép trợ giảng tải tài liệu và thêm nội dung vào một khóa học ( Thiết kế Khóa học )
 • Cho phép trợ giảng có toàn quyền truy cập vào bảng điểm ( Trợ giảng quản lý điểm )
 • Cho đồng giản có tất cả các quyền giống như giảng viên ( Đồng giảng )

Để thêm một vai trò ở cấp độ khóa học:

 1. Từ trang chủ của khóa học, đi tới khối Quản trị  và nhấp vào Người dùng , sau đó Người dùng đã ghi danh. Trang Người dùng đã ghi danh  sẽ mở ra. 
 2. Xác định vị trí cá nhân mà bạn muốn thêm một vai trò. Danh sách này có thể là nhiều trang cho một lớp lớn. Bạn có thể sắp xếp danh sách bằng cách nhấp vào tiêu đề trên cùng bên trái để sắp xếp theo Tên ,  Họ hoặc Địa chỉ Email .
 3. Ở bên phải tên của người đó, trong cột Vai trò , nhấp vào cửa sổ bật lện  + . Gán quyền sẽ mở ra.
 4. Để thêm một vai trò, hãy nhấp vào tên vai trò. Cửa sổ bật lên Gán quyền sẽ đóng. Vai trò được thêm vào sẽ xuất hiện bên cạnh các quyền trước đó.
 5. Để xóa một vai trò, hãy nhấp vào  X bên cạnh vai trò đó cho một người dùng cụ thể. Cửa sổ Xác nhận thay đổi vai trò sẽ mở ra.
 6. Nhấp vào Hủy bỏ . Cửa sổ bật lên Xác nhận sẽ đóng và vai trò sẽ không còn được liệt kê cho người dùng đó nữa.

Gán một vai trò cho một sinh viên cho một tài nguyên hoặc hoạt động cụ thể

Giảng viên có thể nâng một sinh viên lên vai trò Trợ giảng để tạo điều kiện cho một hoạt động cụ thể (ví dụ như để lãnh đạo diễn đàn thảo luận). Để cho phép một sinh viên cụ thể xây dựng một Tài nguyên hoặc Hoạt động (ví dụ, để xây dựng một bài kiểm tra hoặc thêm các tập tin vào một thư mục các bài đọc), chỉ định cho sinh viên  vai trò Thiết kế khóa học

Các giảng viên có thể áp dụng vai trò bài kiểm tra sinh viên - không giới hạn cho một học sinh cụ thể cho một bài kiểm tra cụ thể nếu họ không muốn bài kiểm tra có giới hạn thời gian cho học sinh đó.

Để thêm một vai trò cho một sinh viên (hoặc sinh viên) cho một tài nguyên hoặc hoạt động cụ thể:

 1. Trên trang chính của khóa học, hãy nhấp vào Bật chề độ chỉnh sửa (trên cùng bên phải). Liên kết và biểu tượng chỉnh sửa sẽ xuất hiện.
 2. Tìm hoạt động hoặc tài nguyên mà bạn muốn sinh viên truy cập và nhấp vào  biểu tượng Gán quyền  ( Gán biểu tượng vai trò) cho mục đó trên trang khóa học của bạn. Trang Gán quyes6n ... sẽ mở ra.
 3. Trên trang Gán quyền trong..., nhấp vào vai trò mà bạn muốn thêm: thiết kế khóa họctrợ giảng , hoặc sinh viên. Trang Gán quyền sẽ mở ra.
 4. Trong danh sách Người dùng tiềm năng (ở bên phải), nhấp vào tên của người mà bạn muốn thêm vai trò. Tên sẽ trở nên nổi bật.
 5. Nhấp vào <Thêm (ở giữa trang). Tên sẽ di chuyển ra khỏi danh sách Người dùng tiềm năng và vào danh sách Người dùng hiện có (ở bên trái).
 6. Để xóa tên khỏi danh sách Người dùng hiện có và trả lại danh sách Người dùng tiềm năng, hãy nhấp vào Tên trong danh sách bên trái rồi nhấp Xoá> .
 7. Khi bạn đã xong, nhấp vào Trở lại danh sách tất cả các vai trò  (ở dưới cùng bên trái). Các cá nhân mà bạn đã thêm vai trò sẽ xuất hiện ở bên phải mô tả vai trò trong Người dùng với vai trò .