Quản trị, xem xét và chấm điểm bài kiểm tra

Mục lục

Tìm hiểu cách điều chỉnh điểm bài kiểm tra, ghi đè thiết lập truy cập bài kiểm tra cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên cụ thể, đánh giá và chấm điểm bài làm của sinh viên.

Cấu hình chấm điểm bài kiểm tra

Khi một sinh viên làm bài kiểm tra, câu trả lời của sinh viên sẽ được tự động chấm điểm bởi BKeL dựa trên ba tham số mà bạn có thể cấu hình:

 • Điểm cho mỗi câu hỏi sẽ được chấm. (Mặc định, giá trị này được đặt là 1.00.)
 • Tổng điểm là tổng của tất cả các điểm của câu hỏi. (Cái này bằng số câu hỏi theo mặc định.)
 • Điểm tối đa được chỉ định cho toàn bộ bài kiểm tra. (Mặc định là 10.00)

Tham số Điểm tối đa là điểm tối đa sinh viên có thể đạt được nếu sinh viên đạt điểm hoàn toàn trên tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra.

Lưu ý: BKeL sẽ tự động cân đối các câu hỏi để đảm bảo rằng tổng số điểm phù hợp trong tham số điểm tối đa.

BKeL chỉ định một giá trị (điểm câu hỏi / tổng số điểm) * điểm tối đa cho mỗi câu hỏi. Vì vậy, nếu bạn sử dụng các thiết lập mặc định và nếu một hoạt động bài kiểm tra có N câu hỏi, BKeL sẽ đảm bảo rằng mỗi câu hỏi có giá trị 10 / N điểm. Ví dụ, nếu bạn có mưới bốn câu hỏi trong một bài kiểm tra với một câu hỏi được chấm 1 điểm, câu hỏi này sẽ có giá trị: (1/14) * 10 = 0.7143.

Cách tính điểm của bài kiểm tra (Nhấn để phóng to)

Để thay đổi điểm cho một bài kiểm tra:

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết để mở bài kiểm tra. Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
 2. Trong khối Quản trị , dưới Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Chỉnh sửa bài kiểm tra. Trang chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ mở ra.
 3. Để thay đổi điểm mặc định cho một câu hỏi, ở phía bên phải của câu hỏi nhấp vào biểu tượng Sửa điểm tối đa ( ) và nhập số mong muốn vào hộp soạn thảo, sau đó nhấn Enter. 
  Lưu ý: Bạn phải nhấn Enter để lưu thay đổi cho từng câu hỏi.
 4. Để thay đổi điểm tối đa có thể, nhập điểm  mới vào hộp Chỉnh sửa điểm tối đa và nhấp vào Lưu . 
  Lưu ý: Tham số Tổng số điểm không thể chỉnh sửa, nhưng nó sẽ cập nhật tự động để thay đổi điểm tối đa cho các câu hỏi.

Cấu hình bài kiểm tra với các câu hỏi có điều kiện dựa trên các câu hỏi khác

Bạn có thể cấu hình một bài kiểm tra để có câu hỏi có điều kiện dựa trên một câu hỏi khác. Điều này sẽ buộc sinh viên trả lời một câu hỏi trước khi họ có thể tiến hành. Chế độ này cho phép bạn đưa kiến thức từ câu trả lời chính xác của một câu hỏi bài kiểm tra vào trong câu hỏi khác. Ví dụ: nếu Câu hỏi 1 hỏi  "Bước đầu tiên trong khi bật máy tính của bạn là gì?" Với câu trả lời là "Bấm nút nguồn", Câu hỏi 2 có thể hỏi "Sau khi bạn đã nhấn nút nguồn, bạn sẽ nhìn thấy màn hình gì?"

Các câu hỏi có điều kiện dựa trên các câu hỏi khác sẽ hiển thị dưới dạng màu xám hoặc với văn bản cho biết chúng sẽ không có hiệu lực cho đến khi câu hỏi trước được trả lời. Một số loại câu hỏi không hoạt động với các tùy chọn có điều kiện. Những câu hỏi đó sẽ không xuất hiện với tùy chọn để khóa chúng.

Chú thích:

 • Cài đặt này không được khuyến khích sử dụng với xáo trộn các câu hỏi trong một bài kiểm tra.
 • Câu hỏi có điều kiện chỉ có thể được sử dụng với Tương tác với nhiều lần làm bàiPhản hồi ngay lập tức hoặc Phản hồi ngày lập tức với CBM VÀ điều hướng tự do phải được bật.

Để Cấu hình Bài kiểm tra của bạn cho các câu hỏi phụ thuộc

Nếu bài kiểm tra của bạn đã được cấu hình bằng cách sử dụng Tương tác với nhiều lần làm bàiPhản hồi ngay lập tức hoặc Phản hồi ngay lập tức với CBM  và Điều hướng tự do, bạn có thể bỏ qua để Bật câu hỏi có điều kiện phụ thuộc.

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết để mở bài kiểm tra. Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
 2. Trong khối Quản trị , dưới Quản trị bài kiểm tra , nhấp vào Chỉnh sửa thiết lậpTrang Chỉnh sửa thiết lập sẽ mở ra.
 3. Dưới tiêu đề Bố cục, nhấp vào Hiển thị thêm ... . Thao tác này sẽ hiển thị các tùy chọn Bố cục bổ sung.
 4. Trong trình đơn thả xuống Phương thức điều hướng, hãy chọn Tự do .
 5. Dưới tiêu đề Hành vi câu hỏi, từ trình đơn thả xuống Hành vi câu hỏi, chọn Tương tác với nhiều lần làm bài, Phản hồi ngay lập tức, hoặc Phản hồi ngay lập tức với CBM.
 6. Nhấp vào Lưu và hiển thị . Bạn sẽ được trả lại trang Tóm tắt bài kiểm tra.

Để bật chức năng câu hỏi có điều kiện phụ thuộc

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết để mở bài kiểm tra. Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
 2. Trong Quản trị bải kiểm tra, nhấp vào Chỉnh sửa bài kiểm tra. Trang chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ mở ra. Nếu bạn không có câu hỏi, hãy thêm chúng bằng cách sử dụng [liên kết để thêm câu hỏi trong bài kiểm tra]
 3. Bên trái của mỗi câu hỏi là một biểu tượng mở khóa ( ). Để thêm một phụ thuộc có điều kiện, hãy nhấp vào biểu tượng . Điều này sẽ tạo ra sự phụ thuộc có điều kiện. Biểu tượng sẽ thay đổi thành một biểu tượng bị khóa ( ). 
  Câu hỏi phụ thuộc(Nhấn để phóng to)
 4. Để kiểm tra sự phụ thuộc, di chuyển chuột chuột qua biểu tượng bị khóa.
 5. Để mở khóa câu hỏi và loại bỏ sự phụ thuộc có điều kiện, hãy nhấp vào biểu tượng đã bị khóa. Thao tác này sẽ loại bỏ sự phụ thuộc có điều kiện. Biểu tượng khóa sẽ thay đổi thành một biểu tượng mở khóa.

Cấu hình truy cập bài kiểm tra đặt biệt cho cá nhân hoặc nhóm

Có rất nhiều tình huống mà bạn có thể muốn ghi đè các cài đặt truy cập bài kiểm tra cho các sinh viên cụ thể hoặc cho các nhóm sinh viên. Ví dụ: bạn có thể muốn mở lại bài kiểm tra cho chỉ một sinh viên đã bỏ lỡ bài kiểm tra với lý do chính đáng. Hoặc, bạn có thể muốn bài kiểm tra chỉ dành cho một nhóm sinh viên cụ thể. BKeL cung cấp cách để bạn thực hiện cả ghi đè cấp người dùng và ghi đè mức độ nhóm để cấu hình quyền truy cập đặc biệt cho các sinh viên cụ thể.

Lưu ý: Điều này chỉ áp dụng cho những trường hợp bạn muốn thực hiện một ngoại lệ duy nhất cho một sinh viên cụ thể và sẽ không ảnh hưởng đến những bài làm đã được thực hiện. Nếu muốn sử dụng không giới hạn thời gian cho sinh viên cho tất cả các bài kiểm tra Xem Cho phép không giới hạn thời gian để hoàn thành bài kiểm tra cho sinh viên cụ thể (dưới đây).

Để cấu hình truy cập đặc biệt cho từng sinh viên:

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết tới bài kiểm tra muốn định cấu hình. Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
 2. Trong khối Quản trị, trong Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Ghi đè người dùng. Trang tóm tắt Ghi đè sẽ mở ra.
 3. Nhấp Thêm ghi đè người dùng. Trang Chỉnh sửa ghi đè sẽ mở ra.
 4. Nhập tên của sinh viên vào hộp Tìm kiếm, sau đó chọn tên của sinh viên trong danh sách các kết quả tìm kiếm.
 5. Sửa đổi cài đặt bạn muốn ghi đè. Các thông số bạn có thể điều chỉnh là:
  • Yêu cầu mật khẩu: Chỉ định mật khẩu duy nhất cho sinh viên cụ thể này.
  • Mở bài kiểm tra, Đóng bài kiểm tra: Chỉ định ngày mở và đóng riêng biệt chỉ áp dụng cho sinh viên cụ thể này.
  • Giới hạn thời gian: Điều chỉnh thời lượng sinh viên này tham gia bài kiểm tra, hoặc bạn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn nếu bạn muốn cho sinh viên một khoảng thời gian không giớ hạn để hoàn thành bài kiểm tra.
  • Số lần làm bài cho phép: Chỉ định bao nhiêu lần làm bài mà sinh viên này được phép.
  • Hoàn nguyên về mặc định bài kiểm tra: Hoàn nguyên cài đặt trở lại với những gì họ thiết lập cho tất cả sinh viên.
 6. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn thành hoặc để lặp lại điều này cho nhiều sinh viên, hãy nhấp vào Lưu và nhập một ghi đè khác . 
  Lưu ý: Nếu một sinh viên đang được cho phép lần làm bài khác sau khi đã làm bài kiểm tra, bạn sẽ cần thêm lần làm bài khác ở đây cho sinh viên được cho phép làm lại bài kiểm tra.

Để cấu hình truy cập đặc biệt cho các nhóm sinh viên (ghi đè mức độ nhóm):

Lưu ý: Bạn cần phải thêm sinh viên vào các nhóm trước khi làm các bước này. Xem Tạo & chỉnh sửa nhóm trong BKeL.

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết tới bài kiểm trai bạn muốn cấu hình. Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
 2. Trong khối Quản trị, dưới Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Ghi đè nhóm. Trang tóm tắt ghi đè sẽ mở ra.
 3. Nhấp vào Thêm ghi đè nhóm. Trang Chỉnh sửa ghi đè sẽ mở ra.
 4. Từ trình đơn Ghi đè nhóm, hãy chọn nhóm cụ thể mà bạn muốn cấu hình quyền truy cập đặc biệt.
 5. Sửa đổi cài đặt bạn muốn ghi đè. Các thông số bạn có thể điều chỉnh là:
  • Yêu cầu mật khẩu: Chỉ định một mật khẩu duy nhất cho các sinh viên trong nhóm này.
  • Mở bài kiểm tra, Đóng bài kiểm tra: Chỉ định các ngày mở và đóng riêng biệt chỉ áp dụng cho những sinh viên trong nhóm này.
  • Giới hạn thời gian: Điều chỉnh thời lượng sinh viên trong nhóm này tham gia bài kiểm tra hoặc bạn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn nếu bạn muốn cho sinh viên trong nhóm này một khoảng thời gian không giới hạn để hoàn thành bài kiểm tra.
  • Số lần làm bài cho phép: Chỉ định bao nhiêu lần làm bài mà sinh viên trong nhóm này được phép.
  • Hoàn nguyên về mặc định bài kiểm tra: Hoàn nguyên cài đặt trở lại với những gì họ thiết lập cho tất cả sinh viên.
 6. Nhấp vào Lưu khi bạn kết hoàn thành, hoặc để lặp lại điều này cho các Nhóm khác , nhấp vào Lưu và nhập một ghi đè khác . 
  Lưu ý: Nếu sinh viên được cho phép một lần làm bài khác sau khi đã làm bài kiểm tra, bạn sẽ cần phải thêm một lần làm bài nữa ở đây để sinh viên được phép làm lại bài kiểm tra.

Cho phép không giới hạn thời gian hoàn thành bài kiểm tra cho sinh viên cụ thể

Vai trò Sinh viên không giới hạn làm bài kiểm tra cho phép bạn cung cấp cho các sinh viên cụ thể không giới hạn thời gian hoàn thành bất kỳ bài kiểm tra. Để áp dụng vai trò này cho một sinh viên cụ thể:

 1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối quản trị , trong phần Người dùng, nhấp vào Người dùng đã ghi danh. Trang Người dùng đã ghi danh sẽ mở ra, hiển thị một bảng danh sách tất cả người dùng trong khóa học của bạn.
 2. Trong hàng của sinh viên, trong cột Vai trò , nhấp vào biểu tượng Gán quyền ( ). Hộp thoại gán quyền sẽ mở.
 3. Nhấp vào Sinh viên - Không giới hạn thời gian làm bài kiểm tra. Hộp thoại sẽ đóng lại và hàng của sinh viên được cập nhật  hiển thị vai trò Sinh viên không giới hạn thời gian làm bài kiểm tra đã được gán đến sinh viên.

Đánh giá và chấm điểm bài làm của sinh viên

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết để mở bài kiểm tra. Nếu bất kỳ sinh viên nào đã làm bài kiểm tra, bạn sẽ thấy một liên kết có tiêu đề "Lần làm bài : #" trong đó # là số lần làm bài cho đến nay.
 2. Nhấp vào Làn làm bài: # . Trang tóm tắt số lần làm bài sẽ mở.
 3. Để đánh giá trả lời của một sinh viên cụ thể, hãy nhấp vào liên kết Đánh giá bài làm dưới tên của sinh viên đó trong bảng.

Lưu ý: Điểm của tất cả các loại câu hỏi mà hỗ trợ tự động chấm điểm. Đối với mỗi loại câu hỏi yêu câu chấm điểm thủ công (như là câu hỏi ngắn), nhấn  liên kết Yêu cầu chấm điểm trong bảng danh sách cho mỗi sinh viên. Một cửa sổ riêng sẽ mở ra nơi bạn có thể xem lại câu trả lời của sinh viên đối với câu hỏi đó. Trong cửa sổ này, bạn có thể nhập một số điểm cho câu trả lời của sinh viên và bạn có thể cung cấp phản hồi bằng văn bản cho sinh viên xem.

Thiết lập lại số lần làm bài kiểm tra

Thỉnh thoảng bạn có thể đặt lại số lần làm bài kiểm tra của sinh viên cụ thể  (trong trường hợp bạn muốn cho phép họ làm lại bài kiểm tra) hoặc bạn có thể muốn đặt lại tất cả các lần làm bài.

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào liên kết để mở bài kiểm tra .
 2. Nhấp vào Lần làm bài: # . Trang tóm tắt số lần làm bài sẽ mở.
 3. Chọn checkbox bên cạnh (những) sinh viên cụ thể mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp Xóa các lần làm bài đã chọn .