Sao chép toàn bộ nội dung từ khóa học cũ đến khóa học mới

Mục lục

Trên BKeL, mỗi học kỳ mỗi môn học của giảng viên sẽ được tạo mới một khóa học trống, để sử dụng lại nội dung của khóa học trước đó sử dụng chức năng Nhập dữ liệu để sao chép nội dung mong muốn có trong khóa học mới.

Những gì được sao chép trong quá trình nhập dữ liệu

Bạn có thể sao chép hầu hết các nội dung * và hầu hết các cài đặt hoặc bạn có thể chọn các tài nguyên và hoạt động cụ thể để nhập. Chỉ nhập các tài nguyên và hoạt động cụ thể, xem Sao chép hoạt động hoặc tài nguyên đến một khóa học khác.

Nhập dữ liệu khóa học sẽ KHÔNG bao gồm danh sách sinh viên trước đó, hoặc bất kỳ đóng góp nào vào các hoạt động của các thành viên của khóa học trước đó (bao gồm sinh viên, trợ giảng và giảng viên). Điều này có nghĩa là các bài đăng trên diễn đàn, cơ sở dữ liệu và các đóng góp của bảng thuật ngữ và nội dung wiki sẽ không được nhập vào. 

*Lưu ý: Nếu từ khóa học bạn đang nhập dữ liệu có chứa các loại mục sau đây, chúng sẽ không được nhập và sẽ cần phải được tạo lại trong khóa học mới:

 • Hoạt động công cụ bên ngoài (ví dụ liên kết LTI đến OWL , MgGraw Hill, Echo360, v.v.)

Nhập dữ liệu toàn bộ một khóa học

Bởi vì quá trình nhập khẩu là "thêm vào", nếu bạn đang nhập toàn bộ khóa học, tốt nhất bạn nên nhập vào một khóa học mới rỗng. Thực hiện theo các bước dưới đây để sao chép tất cả Tài nguyên và Hoạt động, và nhân bản tổ chức và hầu hết các cài đặt vào khóa học mới.

 1. Vào trang của tôi để tìm và vô khóa học mới cần nhập dữ liệu vào.
 2. Trong khối Quản trị, nhấn Nhập dữ liệu. Tìm khóa học để nhập dữ liệu từ trang được mở ra.
 3. Trang Tìm khoá học sẽ liệt kê 10 khóa học để bạn có thể sao chép. Nếu bạn không nhìn thấy khóa học bạn muốn sao chép trong danh sách, hãy nhập tên khóa học hoặc mã môn học vào trường Tìm kiếm và nhấp vào Tìm kiếm.
 4. Dưới phần Chọn một khóa học, hãy chọn nút radio cho khóa học để sao chép và nhấp vào Tiếp tục. Trang Cài đặt ban đầu sẽ mở ra.
 5. Trên trang Cài đặt ban đầu, trong Cài đặt sao lưu, kiểm tra loại nội dung cần sao chép (hoạt động và tài nguyên, khối, bộ lọc, lịch sự kiện và / hoặc ngân hàng câu hỏi); Tất cả sẽ được chọn theo mặc định.
 6. Nhấp vào Bước tới bước cuối cùng. Trang Tiến trình nhập dữ liệu sẽ mở ra.
 7. Tùy thuộc vào kích cỡ và số lượng mục cần sao chép, quá trình này có thể mất vài phút. Bạn sẽ thấy thanh tiến trình khi quá trình nhập được tiến hành. Khi quá trình nhập hoàn tất, một thông báo xác nhận xuất hiện.
 8. Nhấp Tiếp tục. Bạn sẽ được trở lại khóa học mới.

Dọn dẹp nội dung đã nhập và tạo lại một số loại mục nhất định

Đảm bảo tham gia vào những tác vụ quan trọng này, nếu cần:

 • Cập nhật nội dung nhãn, tên chủ đề, v.v..
  Ví dụ, tìm kiếm bất kỳ tài liệu tham khảo liến quan đến ngày tháng và thuật ngữ giảng dạy.
 • Cập nhật giáo trình.
 • Chỉnh sửa ngày đến hạn cho các hoạt động.
  Để cập nhật ngày đến hạn cho các hoạt động như Bài tập lớn và Bài kiểm tra.
 • Thiết lập nhóm.
  Các nhóm không được sao chép vào một khóa học mới. Nếu bạn sử dụng Nhóm trong khóa học này, trong Thiết lập khóa học, chọn chế độ Nhóm mặc định (riêng biệt hoặc có thể nhìn thấy) và trong Quản trị> Người dùng> Nhóm, tạo lại thành viên nhóm.
 • Thiết lập lại cho khách truy cập.
  Nếu bạn muốn có  khách truy cập vào khóa học mới, nó sẽ cần phải được bật trong Người dùng> Phương thức ghi danh. Để biết thêm, xem: Khách truy cập vào BKeL.
 • Tạo lại các liên kết công cụ bên ngoài. Nếu khóa học bạn đã nhập từ các liên kết Công cụ Bên ngoài đã được bao gồm (ví dụ: OWL, Echo 360, Mcgraw Hill, v.v ...) các mục này không được bao gồm trong quá trình nhập. Bạn phải tạo lại và định cấu hình chúng trong quá trình bạn đang sao chép.