Sử dụng báo cáo để theo dõi hoạt động sinh viên trong BKeL

Mục lục

Phần báo cáo của khối Quản trị cho phép các giảng viên truy cập vào các công cụ  chạy các báo cáo về hoạt động của khóa học ở các cấp khác nhau.

Công cụ để chạy báo cáo

Ảnh chụp màn hình hiển thị Báo cáo trong khối quản trịBKeL cho phép các giảng viên yêu cầu các báo cáo cho biết tài nguyên và hoạt động của khóa học đã được truy cập, khi nào và bởi ai. BKeL tạo ra một số loại báo cáo:

 • Nhật ký  tạo ra một báo cáo được lọc hiển thị thông tin về một hoạt động hoặc sinh viên cụ thể.
 • Báo cáo hoạt động tạo ra một báo cáo đơn giản chưa được lọc, hiển thị tất cả hoạt động trong khóa học mà bạn có thể sắp xếp theo tiêu đề cột.
 • Sự tham gia của khóa học cung cấp một danh sách có thể sắp xếp được hiển thị cho tất cả các thành viên trong lớp, với các chi tiết về một tài nguyên hoặc một hoạt động cụ thể. Bạn có thể xem ai đã xem một tài nguyên hoặc gửi một hoạt động. 
 • Thống kê  tạo ra một biểu đồ và bảng hoạt động được lọc theo vai trò lớp học (ví dụ giảng viên, sinh viên, trợ giảng) trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhật ký

Nhật ký khóa học cho phép các giảng viên xem các tài nguyên hoặc các hoạt động đã được truy cập và khi nào. Bạn có thể kiểm tra để xem nếu một sinh viên cụ thể đã xem một tài nguyên cụ thể hoặc tham gia vào một hoạt động cụ thể. Bạn có thể giới hạn nội dung  tìm kiếm  vào một ngày cụ thể hoặc nhận kết quả trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhật ký đặc biệt hữu ích để xem bài đăng trên diễn đàn của từng cá nhân trong suốt học kỳ. Ví dụ này cho thấy hoạt động của một sinh viên trên một diễn đàn cụ thể: 
Ảnh chụp màn hình hiển thị trang Báo cáo Đăng nhập(nhấn để phóng to)

Để yêu cầu một báo cáo nhật ký từ BKeL:

 1. Trong khối Quản trị , nhấp vào Báo cáo, rồi Nhật ký. Trang Chọn nhật ký bạn muốn xem sẽ mở ra.
 2. Bạn sẽ thấy một dãy menu thả xuống. Chọn một hoặc nhiều tuỳ chọn để thu hẹp tìm kiếm:
  • Bộ lọc khóa học. Mặc định là khóa học hiện tại.  
  • Bộ lọc nhóm. Mặc định là Tất cả các nhóm. Kéo danh sách để chọn một nhóm cụ thể.
  • Bộ lọc thành viên. Mặc định là Tất cả thành viên. Kéo danh sách để chọn một người tham gia cụ thể.
  • Bộ lọc ngày. Mặc định là Tất cả các ngày. Kéo danh sách để chọn một ngày cụ thể.
  • Bộ lọc hoạt động. Mặc định là Tất cả các hoạt động. Kéo danh sách xuống để thu hẹp bộ lọc xuống một hoạt động.
  • Bộ lọc hành động. Mặc định là Tất cả hành động. Kéo xuống danh sách để giới hạn hành động  TạoXemCập nhậtXóa hoặc Tất cả các hành động .
  • Loại thao tác. Các bộ lọc bao gồm Giảng dạy, Tham gia và Khác. Chọn  Bộ lọc Giảng dạy dựa trên các hành động mà giảng viên có thể thực hiện (ví dụ như chấm điểm hoặc tạo ra hoạt động hoặc tài nguyên). Chọn Kết quả lọc tham gia dựa trên hành động mà sinh viên hoặc người tham gia có thể thực hiện (ví dụ: đăng bài lên một khóa học hoặc nộp bài bài tập lớn).
 3. Để xem nhật ký, hãy nhấp vào Xem các nhật ký này. Trang sẽ làm mới hiển thị các bản ghi dựa trên các bộ lọc đã chọn của bạn.
 4. Để tải xuống báo cáo dưới dạng tập tin, hãy sử dụng trình đơn thả xuống Tải xuống bảng dữ liệu dưới dạng để chọn loại tập tin:
   • Tập tin văn bản có các giá trị được tách nhau bởi dấu phẩy.
   • Tập tin văn bản có các giá trị được cách nhau bằng tab.
   • Bảng tính OpenDocument.
   • Bảng tính Excel.
   • Tài liệu XHTML chưa được phân trang.
  • Nhấp vào Tải xuống (ở bên phải) để tải tập tin báo cáo xuống máy tính của bạn.

  Báo cáo hoạt động

  Báo cáo hoạt động là báo cáo đơn giản mà không có bộ lọc. Nó sẽ hiển thị tất cả các hoạt động trong khóa học.Trên trang khóa học của bạn, trong khối Quản trị, nhấp vào Báo cáo  và sau đó Báo cáo hoạt động Một trang mới sẽ mở danh sách các hoạt động khóa học.

  • Các mục được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong mục chủ đề khóa học.
  • Cột Hoạt động  hiển thị biểu tượng loại hoạt động và tên của hoạt động.
  • Cột lượt xem cho biết bao nhiêu lần mỗi mục đã được xem.
  • Cột Lần truy cập gần nhất kể từ ngày mục này đã được xem qua, và thời gian trôi qua kể từ khi nó đã được xem gần nhất.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị trang Báo cáo Hoạt động(Nhấn để phóng to)

  Tham gia khóa học

  Một báo cáo tham gia khóa học cung cấp một cách dễ dàng để theo dõi sự tham gia chung trong khóa học của bạn và đặc biệt hữu ích cho việc giám sát hoạt động trong diễn đàn. Bạn có thể xem nếu sinh viên đã xem các bài đọc hay diễn đàn, và nếu (và bao nhiêu lần) các em đã đăng bài trong diễn đàn hoặc hoạt động.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị trang Báo cáo Tham gia(Nhấn để phóng to)

  Xem báo cáo tham gia

  1. Trên trang khóa học của bạn, trên khối Quản trị , nhấp Báo cáo  và sau đó Tham gia Khóa học. Một trang mới sẽ mở hiển thị một loạt các trình đơn thả xuống.
  2. Chọn các tùy chọn của bạn từ các trình đơn thả xuống:
   • Mô đun hoạt động - Chọn loại hoạt động mà bạn muốn báo cáo (ví dụ: Chat, Diễn đàn, Bài kiểm tra, v.v.). 
    Lưu ý : chỉ có hoạt động và loại tài nguyên được sử dụng trong khóa học sẽ được liệt kê trong trình đơn thả xuống này.
   • Xem lại - Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn báo cáo (bạn chỉ có thể trở lại số ngày khi hoạt động đầu tiên xảy ra).
   • Chỉ hiển thị - Chọn vai trò của khóa học để lọc.
   • Hiển thị các hành động - Chọn xem có nên báo cáo về Lượt xem, Bài viết hay cả hai (Tất cả tác vụ).
   • Nhóm - Chọn nhóm để lọc.
  3. Khi bạn đã nhập các giá trị cho các tham số trên, hãy nhấp vào Tiếp tục. Người dùng phù hợp với tiêu chí bạn chọn sẽ được liệt kê trong bảng được sắp xếp theo Tên. Trong Tất cả hành động, bạn có thể xem liệu (và bao nhiêu lần) họ đã hoàn tất hành động.
  4. Để sắp xếp bảng, hãy nhấp vào tiêu đề cột .