Sử dụng ngân hàng câu hỏi

Mục lục

Câu hỏi trong BKeL được tổ chức thành các danh mục. Một khóa học mới bắt đầu với một danh mục có tên "Mặc định cho [tên khóa học]." Để giúp tìm câu hỏi dễ dàng hơn và để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các câu hỏi ngẫu nhiên, tổ chức các câu hỏi của bạn thành các danh mục mục bổ sung. Bạn có thể tạo ra một hệ thống phân loại các danh mục bằng cách tạo các danh mục con trong các danh mục cha. Bạn sắp xếp các danh mục câu hỏi của mình càng nhiều trong quá trình thiết lập ban đầu của khóa học, bạn sẽ dễ dàng sử dụng lại câu hỏi trong các bài kiểm tra.

Thêm & quản lý danh mục ngân hàng câu hỏi

 1. Trên trang khóa học, trong khối quản trị, dưới Quản trị khóa học, bấm Ngân hàng câu hỏi. Trang Ngân hàng câu hỏi  mở ra mục Danh mục mặc định cho khóa học bạn đang xem và trong khối Quản trị, mở rộng Ngân hàng câu hỏi mở rộng để hiển thị liên kết bên trong. 
 2. Để thêm một danh mục mới, trong khối Quản trị, trong phần mở rộng của ngân hàng câu hỏi  mới mở , nhấp vào Danh mục. Trang  Chỉnh sửa danh mục sẽ được mở ra.
 3. Trên trang Chỉnh sửa danh mục, dưới phần Thêm danh mục, xác định danh mục mới mà bạn muốn thêm:
  • Danh mục cha  (Tùy chọn)  
   Chọn một Danh mục cha cho danh mục mới. (Theo mặc định, danh mục mới sẽ được thêm vào dưới dạng danh mục con của danh mục mặc định của khóa học.)
  • Tên  (Bắt buộc) 
   Trong trường Tên, nhập tên cho danh mục mới.
  • Thông tin danh mục (Tùy chọn) 
   Nhập mô tả cho danh mục mới trong trường Thông tin danh mục.
 4. Nhấp vào Thêm danh mục  để thêm các danh mục mới được chỉ định.
 5. (Tùy chọn) Để xóa, chỉnh sửa, di chuyển hoặc canh lề một danh mục, hãy nhấp vào biểu tượng cấu hình  bên cạnh mỗi danh mục được liệt kê.

Thêm câu hỏi vào một danh mục

Bạn có thể thêm câu hỏi vào một danh mục bằng cách tạo câu hỏi mới trong một danh mục hoặc di chuyển các câu hỏi mà bạn đã tạo từ một danh mục này sang danh mục khác. Bạn phải tạo các danh mục trước khi bạn có thể thêm vào các câu hỏi. 

Để thêm một câu hỏi mới vào một danh mục:

 1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối quản trị, Quản trị khóa học , nhấp vào Ngân hàng câu hỏi . Trang  Ngân hàng câu hỏi sẽ mở ra.
 2. Chọn  danh mục  từ  trình đơn thả xuống Chọn một danh mục. Trang sẽ được cập nhật hiển thị danh sách câu hỏi trong danh mục đó. 
 3. Từ trình đơn thả xuống, nhấp vào Tạo một câu hỏi mới ... . Cửa sổ chọn loại câu hỏi để thêm sẽ mở ra.
 4. Chọn loại câu hỏi mà bạn muốn thêm, sau đó nhấn Tiếp tục . Trang Thêm câu hỏi sẽ mở ra. Định cấu hình câu hỏi theo loại của nó (xem Các loại câu hỏi của bài kiểm tra ).

Để di chuyển các câu hỏi từ một danh mục sang một danh mục khác:

 1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối  Quản trị, trong mục Quản trị  khóa học, nhấp vào  Ngân hàng câu hỏi. Trang Ngân hàng câu hỏi sẽ mở ra.
 2. Chọn  danh mục  từ trình đơn Chọn danh mục  thả xuống có chứa câu hỏi hoặc câu hỏi bạn muốn di chuyển. Trang sẽ cập nhật để hiển thị cho bạn danh sách các câu hỏi trong danh mục đó.
 3. Chọn câu hỏi mà bạn muốn di chuyển bằng cách nhấp vào checkbox ở bên trái câu hỏi. 
  Lưu ý: Bạn có thể chọn / bỏ chọn tất cả câu hỏi trong một danh mục bằng cách chọn checkbox ở phía trên bên trái bảng câu hỏi (ở bên trái). 
 4. Ở cuối trang, trong trình đơn thả xuống Di chuyển đến >>  , chọn danh mục  mà bạn muốn di chuyển câu hỏi. 
 5. Nhấp vào  Di chuyển đến >> . Trang sẽ làm mới để hiển thị danh mục đích với tất cả các câu hỏi trong đó. 

Xuất dữ liệu câu hỏi bài kiểm tra

Để xuất dữ liệu câu hỏi từ BKeL, mỗi danh mục một lần:
 1. Trong khối Quản trị, trong Quản tri khóa học, nhấp Ngân hàng câu hỏi, sau đó nhấp vào  Xuất dữ liệu. Trang xuất dữ liệu câu hỏi sẽ mở ra.
 2. Chọn định dạng tập tin (Gift, Moodle XML, hoặc XHTML). Gift and XML có thể được nhập dữ liệu vào BKeL hoặc các hệ thống LMS khác. XHTML sẽ mở như một trang Web trong một trình duyệt, hoặc có thể được mở trong một ứng dụng xử lý văn bản như MS Word.
 3. Trong trình đơn thả xuống Danh mục xuất dữ liệu, hãy chọn một danh mục câu hỏi để xuất từ.
 4. Nhấp vào Xuất tập tin dữ liệu câu hỏi .