Thêm hoặc chỉnh sửa câu hỏi bài kiểm tra

Mục lục

Bài viết này giải thích cách thêm câu hỏi vào một bài kiểm tra đã được thêm vào khóa học của bạn. Để tìm hiểu làm thế nào để tạo một hoạt động bài kiểm tra xem Thêm và cấu hình bài kiểm tra trong BKeL.

Thêm câu hỏi mới vào bài kiểm tra

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào Tên bài kiểm tra. Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
 2. Trên trang Tóm tắt bài kiểm tra, tìm khối Quản trị, và trong Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Chỉnh sửa bài kiểm tra. Trang chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ mở ra. Nếu Bài kiểm tra đã chứa câu hỏi, chúng sẽ được liệt kê ở đây. 
  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết để nhấp để chỉnh sửa bài kiểm tra hiện có.(Nhấn để phóng to)
 3. Nhấp vào Thêm (ở bên phải, trên cùng hoặc dưới cùng) và từ trình đơn thả xuống, hãy chọn + Thêm một câu hỏi...  Cửa sổ chọn một loại câu hỏi để thêm sẽ mở ra.
 4. Trong phần Chọn một loại câu hỏi để thêm, chọn một loại câu hỏi và nhấn vào Thêm . Trang Thêm câu hỏi sẽ mở ra. Lưu ý : Mô tả của từng loại câu hỏi có sẵn trong cột bên phải của cửa sổ Thêm câu hỏi . Mô tả sẽ tự động xuất hiện khi bạn chọn loại câu hỏi. Để biết thêm thông tin về các loại câu hỏi, xem Các loại câu hỏi của bài kiểm tra. 
 5. Trên trang Thêm câu hỏi , nếu bạn tổ chức các câu hỏi trong các danh mục, để Lưu trong danh mục , chọn một danh mục từ trình đơn thả xuống (theo mặc định, các câu hỏi sẽ được thêm vào mục Default for Course ).
 6. Nhập tên câu hỏi (sinh viên không nhìn thấy tên này) và Văn bản câu hỏi (cho sinh viên xem) và đặt một giá trị cho Điểm mặc định (điểm tối đa cho phép).
 7. Định cấu hình câu hỏi theo loại câu hỏi.
 8. Nhấp vào Lưu những thay đổi. Bạn sẽ được trả về trang Chỉnh sửa bài kiểm tra và câu hỏi mới sẽ được liệt kê.
 9. Để xem trước câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước ( Bài kiểm tra xem trước). Câu hỏi sẽ mở ra trong một cửa sổ bật lên.

Thêm câu hỏi cho bài kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào Tên bài kiểm tra . Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ được mở ra.
 2. Trên trang Tóm tắt bài kiểm tra, tìm khối Quản trị, và trong Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Chỉnh sửa bài kiểm tra. Trang Chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ được mở ra. 
  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết để nhấp để chỉnh sửa bài kiểm tra hiện có.(Nhấn để phóng to)
 3. Trên trang Chỉnh sửa bài kiểm tra, hãy nhấp vào Thêm (ở bên phải) và từ trình đơn thả xuống chọn + từ ngân hàng câu hỏi . Trang Thêm từ ngần câu hỏi sẽ được mở ra.
 4. Trong hộp thoại Thêm câu hỏi từ ngân hàng ... , từ trình đơn Chọn danh mục thả xuống, chọn danh mục để thêm câu hỏi vào Bài kiểm tra. Danh sách câu hỏi trong danh mục đó sẽ xuất hiện. 
  Thêm câu hỏi vài bài kiểm tra(Nhấn để phóng to)
 5. Bạn có thể thêm câu hỏi vào bài kiểm tra bằng bất kỳ cách nào sau đây:
  • Để thêm một câu hỏi vào bài kiểm tra, nhấp vào biểu tượng Thêm ( + ) phía trước tên câu hỏi. Bạn sẽ được trở lại trang Chỉnh sửa bài kiểm tra và câu hỏi bạn đã thêm sẽ được liệt kê.
  • Để thêm nhiều câu hỏi, hãy chọn chúng bằng các checkbox, sau đó nhấp vào Thêm câu hỏi đã chọn vào bài kiểm tra (ở cuối). Bạn sẽ được trở lại trang Chỉnh sửa bài kiểm tra và các câu hỏi bạn đã thêm sẽ được liệt kê.
 6. Để xem trước một câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước ( Bài kiểm tra xem trước). Câu hỏi sẽ mở ra trong một cửa sổ bật lên.

Thêm câu hỏi ngẫu nhiên vào bài kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi

Lưu ý : Để thêm thành công câu hỏi ngẫu nhiên vào bài kiểm tra, bạn phải có đủ câu hỏi chưa được sử dụng trong ngân hàng câu hỏi để tránh tái sử dụng câu hỏi đã được thêm vào bài kiểm tra. Một câu hỏi chỉ có thể xuất hiện một lần trong bất kỳ bài kiểm tra, do đó, nhiều câu hỏi trong danh mục bạn đã tạo ra, càng có nhiều khả năng rằng sinh viên nhận được nhiều câu hỏi khác nhau khi mỗi lần làm bài.  Khi làm lại một bài kiểm tra với câu hỏi ngẫu nhiên, các câu hỏi ngẫu nhiên sẽ khác với những câu hỏi trong các lần làm bài trước đó.

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào Tên bài kiểm traTrang Tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
 2. Trên trang Tóm tắt bài kiểm tra, tìm khối Quản trị, và trong Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Chỉnh sửa bài kiểm tra. Trang Chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ được mở ra
  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết để nhấp để chỉnh sửa bài kiểm tra hiện có.(Nhấn để phóng to)
 3. Nhấp vào Thêm (ở bên phải), và từ trình đơn thả xuống chọn  + Thêm một câu hỏi ngẫu nhiên . Cửa sổ thêm một câu hỏi ngẫu nhiên sẽ được mở ra.
 4. Trong cửa sổ Thêm câu hỏi ngẫu nhiên, dưới câu hỏi  ngẫu nhiên từ một danh mục hiện có, sử dụng trình đơn thả xuống  Danh mục để chọn danh mục mà một trong những câu hỏi từ danh mục này sẽ được thêm.
 5. Từ  trình đơn thả xuống Số câu hỏi ngẫu nhiên, chọn số câu hỏi mà bài kiểm tra cần được thêm từ danh mục này. Ví dụ: nếu danh mục có mười câu hỏi và bạn chọn "5", mỗi lần kiểm tra sẽ lấy một trong năm câu hỏi ngẫu nhiên từ mười câu hỏi trong danh mục này.
 6. Nhấp Thêm câu hỏi ngẫu nhiên . Trang chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ mở ra liệt kê danh sách câu hỏi ngẫu nhiên (tên danh mục) .
  1. Trên trang Chỉnh sửa bài kiểm tra, mỗi khi bạn nhấp vào biểu tượng Xem trước ( Bài kiểm tra xem trước) cho câu hỏi, bạn sẽ thấy một câu hỏi khác.
  2. Quan trọng : Để đảm bảo bạn có đủ các câu hỏi chưa được sử dụng trong danh mục câu hỏi để chọn ngẫu nhiên câu hỏi thành công, bạn nên xem trước toàn bộ bài kiểm tra. Bạn có thể làm điều này từ trang Chỉnh sửa bài kiểm tra: Trong khối Quản trị , trong Quản tri bài kiểm tra, nhấp vào Xem trước .
   Xem trước toàn bộ bài kiểm tra từ khối quản trị bài kiểm tra

  Thêm hoặc xóa các ngắt trang

  Theo mặc định, một hoạt động bài kiểm tra tạo ra một trang mới cho mỗi câu hỏi. Để thay đổi mặc định này cho bài kiểm tra của bạn, hãy xem mục Bố cục trong trang Cấu hình các tùy chọn của bài kiểm tra . Bạn cũng có thể thêm các ngắt trang hoặc kết hợp các trang sau khi bạn đã thêm câu hỏi vào bài kiểm tra của mình:

  1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào Tên bài kiểm tra. Trang tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
  2. Trên trang Tóm tắt bài kiểm tra, tìm khối Quản trị, và trong Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Chỉnh sửa bài kiểm tra. Trang Chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ được mở.
  3. Trên trang Chỉnh sửa bài kiểm tra:
   • Để kết hợp các câu hỏi liền kề trên trang bài kiểm tra, hãy nhấp vào biểu tượng Hủy bỏ Ngắt trang ( Xóa ngắt trang). Các câu hỏi sẽ xuất hiện trên cùng một trang trong một bài kiểm tra.
   • Để thêm một ngắt trang giữa hai câu hỏi, trên trang Chỉnh sửa bài kiểm tra , nhấp  vào biểu tượng Thêm ngắt trang ( ). Một trang mới sẽ được thêm vào bên dưới câu hỏi đó.
   • Để phân trang lại toàn bộ bằi kiểm tra và đặt số câu hỏi trên mỗi trang, hãy nhấp vào Phân trang lại (ở đầu).
  4. Không cần lưu các thao tác.

  Thêm tiêu đề phân đoạn vào các trang bài kiểm tra

  Thiết lập câu hỏi bài kiểm traPhần tiêu đề hiển thị trong  khối điều hướng bài kiểm tra khi sinh viên đang tham gia làm bài kiểm tra. 
  Lưu ý : Tiêu đề của phân đoạn chỉ có thể được thêm vào đầu các trang mới trong một bài kiểm tra (xem Thêm hoặc xoá các ngắt trang, ở trên).
  1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào Tên bài kiểm traTrang Tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
  2. Trên trang Tóm tắt bài kiểm tra, tìm khối Quản trị, và trong Quản trị bài kiểm tra, nhấp vào Chỉnh sửa bài kiểm tra. Trang Chỉnh sửa bài kiểm tra sẽ được mở ra.
  3. Trên trang Chỉnh sửa bài kiểm tra:
   • Để thêm mục tiêu đề vào đầu của trang đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa tiêu đề  ( ) ở phía trên bên trái của danh sách câu hỏi, nhập văn bản tiêu đề của bạn, sau đó nhấn Enter / Esc trên bàn phím của bạn.
   • Để thêm mục tiêu đề  vào trang, hãy nhấp vào Thêm (ở bên phải) và từ trình đơn thả xuống, hãy chọn + Thêm một mục tiêu đề mới . Trang sẽ làm mới và phần tiêu đề mới sẽ xuất hiện.
   • Để chỉnh sửa văn bản mục tiêu đề, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa tiêu đề  ( ), sau đó nhấn  Enter / Esc trên bàn phím của bạn.
  4. Không cần lưu các thay đổi.

  Xáo trộn câu hỏi cho mỗi lần làm bài

  BKeL cho phép bạn tạo ngẫu nhiên thứ tự các câu hỏi trong một trang bài kiểm tra:

  1. Trên  trang khóa học của bạn, nhấp vào Tên bài kiểm traTrang Tóm tắt bài kiểm tra sẽ mở ra.
  2. Trên trang  Chỉnh sửa bài kiểm tra, để mục bạn muốn hiện ngẫu nhiên, hãy chọn checkbox  Xáo trộn câu hỏi .
   • Nếu tất cả các câu hỏi đều nằm trên một trang, checkbox Xáo trộn câu hỏi ở đầu danh sách câu hỏi sẽ xáo trộn tất cả các câu hỏi.
   • Nếu bài kiểm tra của bạn có nhiều trang, checkbox Xáo trộn câu hỏi sẽ xuất hiện cho mỗi trang. Chọn checkbox Xáo trộn câu hỏi để xáo trộn các câu hỏi trên trang đó.
  3. Không cần lưu các thay đổi.

   Cấu hình lại câu hỏi của bài kiểm tra

   Sau khi câu hỏi đã được thêm vào một bài kiểm tra, trên trang Chỉnh sửa bài kiểm tra có thể sắp xếp lại, xóa và chỉnh sửa các điểm cho các câu hỏi:

   • Để di chuyển câu hỏi đến trang khác hoặc thay đổi thứ tự câu hỏi (nếu không chọn xáo trộn), hãy kéo một câu hỏi bằng biểu tượng Di chuyển ( Di chuyển biểu tượng) (bên trái).
   • Để thay đổi cài đặt câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Cấu hình ( Ảnh chụp màn hình của biểu tượng để chỉnh sửa câu đố hoặc câu hỏi) (bên trái tên câu hỏi).
   • Để xem trước câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước ( Bài kiểm tra xem trước) (ở bên phải). Câu hỏi sẽ mở ra trong một cửa sổ bật lên.
   • Để xóa một câu hỏi, nhấp vào biểu tượng Xóa ( X ) (ở bên phải). Cái này sẽ xóa câu hỏi khỏi bài kiểm tra , nhưng nó sẽ vẫn được lưu trong ngân hàng câu hỏi .
   • Để chỉnh sửa giá trị tối đa cho câu hỏi, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa điểm tối đa ( ) (ở bên phải), nhập một giá trị mới và nhấn enter / return trên bàn phím của bạn.

   Không cần lưu các thay đổi.