Thêm một hoạt động diễn đàn

Mục lục

Giảng viên và sinh viên có thể giao tiếp và cộng tác sử dụng Diễn đàn. Giảng viên có thể tạo chủ đề thảo luận hoặc, tùy thuộc vào loại diễn đàn, cho phép sinh viên bắt đầu tạo chủ đề. Thành viên khóa học sau đó có thể gửi trả lời, và đăng ký theo dõi nếu họ muốn nhận được một bản sao email của từng bài viết được tạo cho một diễn đàn nào đó.

Các loại diễn đàn

Có rất nhiều loại diễn đàn trong BKeL. Một số loại diễn đàn chỉ cho phép giảng viên bắt đầu một chủ đề mới, và những cái khác cho phép sinh viên bắt đầu chủ đề mới. Chọn loại diễn đàn thích hợp cho các hoạt động bạn đang yêu cầu sinh viên phải làm:

 • Một thảo luận đơn giản duy nhất
  Chỉ có một chủ đề, bắt đầu bởi giảng viên, được cho phép. Cái này thích hợp nhất đối với giai đoạn ngắn hạn, tập trung vào thảo luận.
 • Mỗi người đăng một thảo luận
  Mỗi sinh viên có thể bắt đầu một chủ đề mới. Sinh viên không bị giới hạn về số lần trả lời, họ có thể viết trả lời trong vòng chủ đề đó.
 • Diễn đàn hỏi đáp (Q&A) 
  Một giảng viên viết một chủ đề, ví dụ, đặt ra một câu hỏi cho sinh viên. Sinh viên phải gửi trả lời của họ trước khi có thể xem trả lời của sinh viên khác.
 • Diễn đàn cho sử dụng chung 
  Cho phép nhiều chủ đề được sắp xếp theo một luồng thảo thuận. Sinh viên có thể bắt đầu thảo luận mới trong định dạng này.
 • Diễn đàn chuẩn hiển thị trong một định dạng giống như blog
  Cho phép nhiều chủ đề được liệt kê với chủ đề gần đây nhất ở phía trên cùng của trang và trả lời sau một liên kết. Sinh viên có thể bắt đầu chủ đề mới trong định dạng này.
 • Thông báo
  Diễn đàn này được tự động trong mỗi khóa học cho giảng viên đăng thông báo. Theo mặc định, không được phép bình luận, chỉ có giảng viên và trợ giảng có thể đăng bài đến diễn đàn này, và tất cả sinh viên nhận được một bản sao email của từng bài bài viết.

Thêm một diễn đàn mới đến khóa học của bạn

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào  Bật chế độ chỉnh sửa (phía trên bên phải). Biểu tượng và liên kết Chỉnh sửa sẽ xuất hiện.
 2. Xác định vị trí Mục chủ đề  nơi bạn sẽ thêm diễn đàn. 
 3. Ở dưới cùng bên phải của  mục chủ đề , nhấp vào  + Thêm một hoạt động hoặc tài nguyên.  Cửa sổ chọn hoạt động sẽ mở ra.
 4. Trong phần chọn hoạt động, chọn Diễn đàn và sau đó nhấp vào Thêm. Trang thêm mới diễn đàn sẽ mở ra.
 5. Cấu hình các thiết lập cho diễn đàn. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, xem  Cấu hình tùy chọn cho Diễn đàn (bên dưới).
 6. Nhấn  Lưu và trở về khóa học  để trở về trang khóa học của bạn.

Cấu hình tùy chọn cho diễn đàn

Khi bạn thêm một hoạt động diễn đàn cho một khóa học, bạn có thể chọn từ một số thiết lập. Thiết lập đầu tiên được bắt buộc; tất cả các thiết lập còn lại là không bắt buộc. Nhấn phần  tiêu đề  để xem những thiết lập, hoặc  Mở rộng toàn bộ  (trên bên phải) để xem tất cả các thiết lập. Phần này mô tả mỗi thiết lập.

Thông tin chung

 • Tên diễn đàn  (bắt buộc) 
  Tên này sẽ hiển thị như một liên kết đến diễn đàn trên trang khóa học của bạn. Sử dụng một tên rõ ràng, duy nhất để dễ nhận diện diễn đàn này với các hoạt động khác trong khóa học Nên đặt tên ngắn gọn.
 • Mô tả
  Có thể sử dụng mô tả để giải thích mục đích diễn đàn cho sinh viên. Mô tả  sẽ hiển thị cho sinh viên khi họ nhấp vào liên kết diễn đàn.
 • Hiển thị mô tả trên trang khóa học
  Chọn tùy chọn này để hiển thị mô tả bên dưới liên kết diễn đàn trên trang khóa học của bạn. (Cái này tốt nhất sử dụng mô tả ngắn gọn).
 • Loại diễn đàn
  Chọn loại diễn đàn từ trình đơn thả xuống. Giá trị mặc định là  Diễn đàn cho sử dụng chung . Xem Các loại diễn đàn  ở trên.

Tập tin đính kèm và số từ cho phép

 • Kích thước tối đa của tập tin đính kèm tối đa
  Mỗi tập tin đính kèm không thể vượt quá kích thước tập tin này. (Nếu một sinh viên có thể đính kèm nhiều tập tin, và đính kèm các tập tin vào những thời điểm khác nhau, tổng số có thể vượt quá kích thước quy định.)
 • Số lượng tập tin đính kèm tối đa
  Mỗi sinh viên sẽ có thể tải lên số lượng tập tin đính kèm tối đa cho bài viết của họ.
 • Hiển thị số từ
  Thiết lập này xác định xem số lượng từ của mỗi bài sẽ được hiển thị hoặc không.

Đăng ký và theo dõi

 • Chế độ đăng ký theo dõi
  Chế độ đăng ký theo dõi cho phép sinh viên lựa chọn để đăng ký theo dõi diễn đàn và nhận được một bản sao email của từng bài viết. Đây là tất cả những lựa chọn đăng ký theo dõi:
  • Tùy chọn đăng ký theo dõi  theo mặc định (đề nghị).
  • Bắt buộc đăng ký theo dõi  - Mọi người đều được đăng ký theo dõi khi khởi tạo và không thể hủy đăng ký (không được khuyến khích trong hầu hết các trường hợp).
  • Tự động đăng ký theo dõi  - Mọi người đều được đăng ký theo dõi ban đầu nhưng có thể chọn  bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.
  • Vô hiệu hóa đăng ký theo dõi  - Không cho phép đăng ký theo dõi.
 • Theo dõi đã đọc
  Nếu được kích hoạt, người tham gia có thể theo dõi và xem bài viết chưa xem trong diễn đàn và các thảo luận. Theo mặc định, cái này được thiết lập Tùy chọn, và theo dõi diễn đàn được điều khiển bởi người dùng trong họ hồ sơ cá nhân. Nếu thiết lập Tắt, bài viết đã đọc và chưa đọc không được theo dõi.

RSS

 • RSS feed cho hoạt động này
  RSS (Really Simple Syndication) feeds trong BKeL cho phép mọi người lưu trữ theo ngày với bài viết diễn đàn. Chọn  thảo luận hoặc  bài viết  từ trình đơn thả xuống để chọn những nội dung sẽ được đưa vào Rss feed. Để biết thêm thông tin về RSS trong BKeL, xem  Khối điều khiển RSS Feeds trong BKeL.
 • Số RSS của bài viết gần đây
  Nếu RSS feed được kích hoạt cho hoạt động này, thiết lập này xác định số lượng các bài báo (hoặc thảo luận hoặc bài viết) để đưa vào các RSS feed. Từ 5 đến 20 là chấp nhận được.

Ngưỡng bài viết bị chặn

 • Khoảng thời gian bị chặn
  thiết lập này sẽ hạn chế số lượng bài viết sinh viên có thể thực hiện trong một khoảng thời gian. Chọn khoảng thời gian trong khoảng để ngăn chặn sinh viên viết bài  từ trình đơn thả xuống  Giai đoạn thời gian để chặn.
 • Ngưỡng bài viết bị chặn
  Nếu một khoảng thời gian bị chặn đã được thiết lập, thiết lập này xác định số lượng bài viết tối đa  mà người dùng có thể gửi trong khoảng thời gian nhất định.
 • Ngưỡng bài viết cảnh báo
  Sinh viên có thể được cảnh báo khi họ tiếp cận số lượng tối đa của bài viết được cho phép trong một thời gian nhất định. Thiết lập này chỉ định sau bao nhiêu bài viết mà họ bị cảnh báo.

Điểm

 • Danh mục điểm
  Chọn một danh mục trong bảng điểm của bạn. Xem  Tạo danh mục điểm trong BKeL để được hướng dẫn làm thế nào để tạo ra một danh mục điểm trong bảng điểm của bạn.

Đánh giá

Bạn có thể chấm điểm bài viết của sinh viên sử dụng Đánh giá. Giảng viên và trợ giảng có thể đánh giá từng bài viết của một sinh viên tạo ra, và đánh giá được tổng hợp thành một điểm duy nhất trong bảng điểm.

 • Vai trò với quyền đánh giá
  Một khi các hoạt động diễn đàn đã được lưu, bạn sẽ có thể thấy vai trò người sử dụng BKeL theo thứ tự có thể gửi đánh giá. Danh sách các vai trò có thể được sửa đổi thông qua liên kết điều khoản quyền trong  Khối quản trị.
 • Loại điểm tổng cộng
  Các loại điểm tổng cộng định nghĩa cách đánh giá được kết hợp để tạo thành điểm cuối cùng trong bảng điểm. Chọn một trong các tùy chọn sau trong trình đơn Loại  điểm tổng cộng thả xuống: 
  Trung bình đánh giá  - Giá trị trung bình của tất cả các đánh giá. 
  Số đánh giá  - Số lượng các mục đánh giá sẽ trở thành điểm cuối cùng. Lưu ý rằng tổng số không thể vượt quá điểm tối đa cho hoạt động này. 
  Đánh giá cao nhất  - Đánh giá cao nhất sẽ trở thành điểm cuối cùng. 
  Đánh giá thấp nhất  - Đánh giá thấp nhất sẽ trở thành điểm cuối cùng. 
  Tổng đánh giá  - Tất cả đánh giá được thêm vào với nhau. Lưu ý rằng tổng số không thể vượt quá điểm tối đa cho hoạt động này. 
  Lưu ý:  Nếu chọn Không có đánh giá, thì hoạt động này sẽ không xuất hiện trong bảng điểm.
 • Thang điểm
  Nếu một loại điểm tổng cộng đã được chọn, bạn có thể chọn loại điểm sử dụng cho hoạt động này. Nếu Thang điểm  được chọn, sau đó bạn có thể chọn thang điểm trình đơn
  Thang điểm thả xuống. Nếu sử dụng  điểm  số, sau đó bạn có thể nhập điểm tối đa cho phép cho hoạt động này.
 • Hạn chế đánh giá các mục với các ngày trong phạm vi này
  Nếu được chọn, bạn có thể thiết lập một phạm vi ngày cụ thể trong thời gian đó một bài đăng phải được thực hiện để nhận được một điểm. 

  Để biết thêm về phân loại thấy  Chấm điểm đóng góp diễn đàn.

Thiết lập mô-đun chung

 • Sinh viên có thể nhìn thấy
  Thiết lập bài tập lớn có hay không hiển thị cho sinh viên. Theo mặc định, bài tập lớn mới tạo được thiết lập Hiện . (Điều này giống với việc sử dụng các biểu tượng Ẩn / hiển thị cho các hoạt động trên trang khóa học của bạn.)
 • Mã số ID
  Thiết lập một số ID nhận diện hoạt động cho mục đích tính toán điểm. Xem Sử dụng công cụ tính toán trong bảng điểm.

Hạn chế truy cập

Sử dụng thiết lập  Hạn chế truy cập một cách cẩn thận và kiểm tra các đụng độ với các thiết lập khác mà bạn đã tạo cho hoạt động này. Thiết lập này có thể ngăn chặn sinh viên truy cập nội dung bị hạn chế, bao gồm cả điểm và ngày kết thúc.

Để thêm các hạn chế truy cập hoạt động, bấm  Thêm hạn chế ... Cửa sổ thêm hạn chế sẽ mở, chứa các tùy chọn sau:

 • Ngày. Ngăn chặn truy cập đến (hoặc từ) một ngày và thời gian quy định.
 • Điểm . Yêu cầu sinh viên đạt một điểm cụ thể.
 • Tập hạn chế. Thêm một bộ hạn chế lồng nhau để áp dụng theo logic phức tạp.

Nếu bạn có các nhóm trong khóa học của bạn, bạn sẽ thấy các tùy chọn bổ sung sau đây:

 • Nhóm. Cho phép hoặc ngăn chặn truy cập chỉ những sinh viên thuộc về một nhóm nhất định, hoặc tất cả các nhóm.
 • Nhóm ghép . Cho phép hoặc ngăn chặn truy cập chỉ những sinh viên thuộc về một nhóm  trong một nhóm ghép cụ thể.

Thêm một chủ đề mới đến diễn đàn

Tùy thuộc vào loại diễn đàn, sinh viên có thể thêm chủ đề ngay khi hoạt động có hiệu lực, hoặc giảng viên có thể cần để bắt đầu các thảo luận bằng cách đăng một chủ đề. Ví dụ, các giảng viên phải gửi một câu hỏi cho diễn đàn hỏi đáp Q & A trước khi sinh viên có thể đăng bài.

Để thêm một chủ đề mới cho diễn đàn:

 1. Nhấp vào liên kết đến hoạt động diễn đàn (không phải biểu tượng chỉnh sửa, nó là liên kết để mở diễn đàn). Trang Diễn đàn sẽ mở ra, hiển thị mô tả mà bạn cung cấp khi bạn thiết lập hoạt động. Nếu không có chủ đề hoặc bài viết đã được thêm vào, bạn sẽ thấy "Không có chủ đề thảo luận trong diễn đàn này."
 2. Nếu làm việc với các nhóm trong diễn đàn:
  • Để gửi một chủ đề mà sẽ chỉ hiển thị cho một nhóm riêng biệt, Chế độ Nhóm  cho diễn đàn phải được thiết lập để  Các nhóm riêng biệt  (trên trang Thiết lập cho diễn đàn), và trên trang diễn đàn, từ trình đơn thả xuống của nhóm (ở đầu trang), chọn  tên nhóm .
  • Để gửi một chủ đề mà sẽ hiển thị cho tất cả các nhóm để đọc, nhưng mà chỉ là một nhóm riêng biệt có thể trả lời, Chế độ nhóm cho diễn đàn phải được thiết lập để  Các nhóm có thể nhìn thấy  (trên trang  Thiết lập cho diễn đàn), và trên trang diễn đàn, từ trình đơn thả xuống của Nhóm (ở trên cùng của trang), chọn tên nhóm .
  • Để đăng chủ đề tương tự cho tất cả các nhóm, rời khỏi trình đơn Nhóm  thiết lập  Tất cả các thành viên . 
  • Để biết thêm thông tin, xem  Gán một hoạt động đến một nhóm hoặc nhóm ghép.
 3. Nhấn vào  Thêm một chủ đề thảo luận mới  (đối với một diễn đàn hỏi đáp Q & A bấm vào  Thêm một câu hỏi mới). Trang tạo mới chủ đề thảo luận sẽ mở ra.
 4. Nhập  chủ đề  và   tin nhắn  (cả hai là bắt buộc).
 5. Nếu đăng ký theo dõi được thiết lập là Tùy chọn trong thiết lập diễn đàn, chọn Đăng ký theo dõi thảo luận để nhận bản sao email của bài viết được tạo trong diễn đàn này. (Điều này sẽ ảnh hưởng đến bạn, không phải sinh viên của bạn.)
 6. Bạn có thể chọn để thêm một tập tin đính kèm.
 7. Chọn  Gửi email bây giờ   nếu bạn không muốn trì hoãn 30 phút chuẩn trước người đăng ký theo dõi nhận một email.
 8. Nhấn  Đăng lên diễn đàn  để gửi tin nhắn của bạn.
 9. Bạn sẽ được trả lại trang diễn đàn với một thông báo xác nhận. 
 10. Khi trả lời đã được thực hiện, nhấp vào liên kết đến chủ đề để xem trả lời hoặc bổ sung thêm trả lời cho các chủ đề. (Nếu theo dõi đã đọc được kích hoạt, số lượng bài viết chưa đọc sẽ được chỉ ra và các liên kết được tô màu nỗi bật.)

Đóng một diễn đàn và ngăn chặn sinh viên tiếp tục viết bài

Để ngăn chặn sinh viên không còn đóng góp một diễn đàn, thay đổi  Quyền  hoạt động trở thành "chỉ đọc". 
Lưu ý : Không giống như  Hạn chế truy cập  thiết lập, phương pháp này đóng một diễn đàn không ẩn điểm cho các hoạt động của sinh viên, và cho phép họ đọc các bài viết thực hiện trước khi diễn đàn đóng lại.

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào  liên kết  đến  diễn đàn. Trang  diễn đàn sẽ mở ra.
 2. Với trang diễn đàn mở, đi đến  Khối quản trị và nhấp  Điều khoản quyền  (không phải  Kiểm tra Quyền ). Màn hình  Quyền trong diễn đàn sẽ mở.
 3. Trong trình đơn Ghi đè quyền nâng cao thả xuống, chọn sinh viên .
 4. Dưới phần tiêu đề in đậm  Hoạt động: Diễn đàn , chọn  Ngăn chặn theo: 
        •   Trả lời bài viết
        •   Bắt đầu các thảo luận mới
  Không thay đổi bất kỳ điều khoản khác.
 5. Cuộn xuống dưới cùng của danh sách các quyền và nhấp vào  Lưu những thay đổi . (Sinh viên sẽ ngay lập tức mất khả năng gửi bài, nhưng vẫn sẽ có thể đọc những gì đã được đăng tải trên diễn đàn.)