Thêm một hoạt động tự chọn nhóm trong BKeL

Mục lục

Thiết lập một hoạt động tự chọn nhóm để cho phép sinh viên đăng ký tham gia vào một nhóm trong khóa học. Các giảng viên phải chỉ định nhóm nào cho phép cho hoạt động này, và có thể đặt một giới hạn về số lượng thành viên trong mỗi nhóm.

Tạo nhóm cho sinh viên của bạn để chọn và Thêm các nhóm vào một nhóm ghép

 1. Tạo các nhóm để sinh viên chọn : 
  Trước khi sinh viên có thể đăng ký tham gia nhóm, trước tiên bạn phải tạo các nhóm để các sinh viên chọn. Để dễ dàng tham khảo, nên đặt tên cho nhóm phù hợp với tên của hoạt động (ví dụ: "Nhóm đề tài giữa kỳ A", "Nhóm đề tài giữa kỳ B", "Nhóm đề tài giữa kỳ C", ...). 
  Để biết chi tiết về việc tạo Nhóm , hãy xem Tạo & chỉnh sửa nhóm trong BKeL
  Lưu ý : Nếu muốn hạn chế số lượng sinh viên cho phép trong mỗi nhóm, chắc chắn rằng số nhóm tạo ra đủ cho tất cả lớp học.
 2. Đặt các nhóm trong một nhóm ghép (Tùy chọn): 
  Các nhóm sử dụng trong hoạt động Tự chọn nhóm có thể được thêm vào Nhóm ghépĐể dễ dàng tham khảo, nên đặt tên cho nhóm phù hợp với tên của hoạt động (ví dụ: "Nhóm đề tài giữa kỳ"). Điều này sẽ giúp bạn tổ chức và theo dõi các nhóm được tạo ra cho các hoạt động cụ thể trong khóa học. Để biết chi tiết về việc thêm nhóm đến một nhóm ghép, hãy xem Tạo nhóm ghép trong BKeL.

Thêm và thiết lập hoạt động Tự chọn nhóm

Thiết lập hoạt động cho phép sinh viên tham gia Nhóm từ Nhóm ghép mà bạn đã tạo (ở trên):

 1. Trên trang chính của khóa học, hãy nhấp vào  Bật chế độ chỉnh sửa (trên cùng bên phải). Liên kết và biểu tượng chỉnh sửa sẽ xuất hiện.
 2. Trong phần Mục chủ đề  mà bạn sẽ thêm hoạt động, ở góc dưới bên phải của mục chủ đề , nhấp vào + Thêm hoạt động hoặc tài nguyên. Cửa sổ Thêm một hoạt động hoặc tài nguyên sẽ mở ra.
 3. Trong cửa sổ Thêm hoạt động hoặc tài nguyên, hãy chọn Tự chọn nhóm . Mô tả sẽ được hiển thị bên phải.
 4. Nhấp vào Thêm. Trang Tự chọn nhóm sẽ mở ra.
 5. Trong Thông tin chung, trong trường Tên, nhập tiêu đề cho trang (bắt buộc). Tên bạn nhập sẽ hiển thị dưới dạng liên kết tới trang trên trang khóa học của bạn.
 6. Tùy chọn: Dành cho mô tả, hãy nhập một mô tả ngắn gọn giải thích mục đích của hoạt động Tự chọn nhóm(ví dụ: "Đăng ký tham gia nhóm đề tài giữa kỳ. Một khi đã đăng ký tham gia nhóm thì sẽ không thay đổi đến nhóm khác. ").
 7. Từ trình đơn thả xuống Chọn nhóm từ nhóm ghép, chọn Nhóm ghép bạn đã thiết lập cho hoạt động (ở trên) hoặc chọn tất cả các nhóm. 
  Lưu ý : Nếu bạn chưa thiết lập nhóm và nhóm ghép, hoặc không nhìn thấy những gì bạn mong đợi trên trang này, hãy nhấp vào liên kết để Tạo và quản lý các nhóm ghép cho khóa học này và mở Quản trị nhóm ghép cho khóa học của bạn. 

    Ảnh chụp màn hình của màn hình Cài đặt tự chọn của Nhóm(Nhấn vào để phóng to) 
  Quan trọng! Bởi vì sinh viên chỉ có thể là một thành viên của một trong các nhóm trong nhóm ghép nên các nhóm nên rỗng. Nếu một sinh viên đã tham gia vào một nhóm trong hoạt động Tự chọn nhóm, họ sẽ không thể tham gia vào hoạt động.
 8. (Tùy chọn) Cấu hình các thiết lập sau nếu cần:
  • Yêu cầu mật khẩu:  Bạn có thể thiết lập một mật khẩu được yêu cầu để xác nhận lựa chọn nhóm.

  • Số thành viên tối đa cho mỗi nhóm: Đặt giới hạn cho  kích thước nhóm. Mặc định được đặt thành 0, có nghĩa là không có giới hạn.

  • Mở từ, Mở cho đến:  Để làm cho hoạt động có hiệu lực giữa các ngày nhất định, chọn checkbox Bật và chọn ngày.

 9. Khi bạn đã hoàn tất cấu hình thiết lập, hãy nhấp vào  Lưu và trở về khóa học  để trở lại trang khóa học của bạn.
 10. Để xem trước cách sinh viên của bạn sẽ thấy hoạt động Tự chọn nhóm, trong khối Quản trị, nhấp vào  Chuyển sang vai trò... , và chọn  Sinh viên , sau đó mở hoạt động Tự chọn nhóm mà bạn vừa thiết lập. 
  Ảnh chụp màn hình về quan điểm của sinh viên về hoạt động Tự chọn của Nhóm(Nhấn để phóng to) 
  Lưu ý : Sinh viên sẽ có thể xem tên của những sinh viên khác đã gia nhập nhóm.
 11. Để chuyển sang vai trò bình thường của bạn, hãy nhấp vào  Trở về vai trò của tôi  trong khối Quản trị .

Thay đổi tư cách thành viên nhóm

Một khi sinh viên tham gia vào một nhóm, họ không thể tự thay đổi thành viên nhóm. Giảng viên phải loại bỏ sinh viên khỏi nhóm người đó tham gia.

 • Một khi sinh viên không còn là thành viên của bất kỳ nhóm nào tham gia vào hoạt động Tự chọn nhóm , sinh viên có thể trở lại hoạt động Tự chọn nhóm và tham gia một nhóm khác.
 • Ngoài ra, giảng viên có thể di chuyển sinh viên vào và ra khỏi nhóm bất cứ lúc nào.

Để biết chi tiết về sửa đổi thành viên nhóm, hãy xem Tạo & chỉnh sửa nhóm trong BKeL.