Thêm và cấu hình bài kiểm tra trong BKeL

Mục lục

Bài kiểm tra trong BKeL là một hoạt động mạnh và  có nhiều chức năng. Giảng viên có thể tùy chỉnh theo nhiều cách. Trang này giải thích làm thế nào để thêm một hoạt động bài kiểm tra và xem xét các thiết lập cung cấp bài kiểm tra và thông tin phản hồi, ví dụ số lần có thể làm bài và sinh viên có xem được thông tin phản hồi ngay lập tức hay chỉ sau khi bài kiểm tra kết thúc.

Bài viết này bao gồm cách tạo ra một hoạt động Bài kiểm tra  và thiết lập các tùy chọn có sẵn trên trang thiết lập hoạt động. Một khi bạn đã thêm vào bài kiểm tra, bạn phải mở nó để thêm câu hỏi. Xem Thêm hoặc chỉnh sửa câu hỏi . Bạn cũng có thể tìm thấy những điều hữu ích khi xem Tổng quan về Bài kiểm tra trong BKeL.

Thêm hoạt động Bài kiểm tra

 1. Trên trang khóa học của bạn, nhấp vào  Bật chế độ chỉnh sửa  (phía trên bên phải). Liên kết và biểu tượng chỉnh sủa sẽ xuất hiện trên trang.
 2. Xác định vị trí mục chủ đề nơi bạn sẽ thêm Bài kiểm tra.
 3. Ở dưới cùng bên phải của  mục chủ đề, nhấp vào  + Thêm một hoạt động hoặc tài nguyên.  Cửa sổ chọn hoạt động sẽ mở ra.
 4. Trong phần chọn hoạt động , chọn  Bài kiểm tra. Một mô tả sẽ được hiển thị ở bên phải.
 5. Nhấn vào Thêm. Trang thêm mới bài kiểm tra sẽ được mở.
 6. Cấu hình thiết lập cho Bài kiểm tra. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, xem  Cấu hình tùy chọn Bài kiểm tra  (bên dưới).
 7. Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu và hiển thị. Bước tiếp theo Thêm hoặc chỉnh sửa câu hỏi .

Cấu hình tùy chọn bài kiểm tra

Trên trang  Thêm / Cập nhật bài kiểm tra, nhấp vào  các tiêu đề  để xem các thiết lập dưới một tiêu đề, hoặc nhấp vào  Mở rộng toàn bộ  (trên bên phải) để xem tất cả các thiết lập. Bấm vào  Mở rộng ...  ở dưới cùng của một khu vực hiển thị tùy chọn bổ sung.

Thông tin chung

 • Tên  (Bắt buộc): Nhập nội dung cho các liên kết đến các Bài kiểm tra sẽ xuất hiện trên trang khóa học của bạn.
 • Mô tả  (Không bắt buộc nhưng khuyến khích): Nhập mô tả của Bài kiểm tra. Sinh viên sẽ thấy văn bản này ngay lập tức sau khi nhấp vào tên của Bài kiểm tra, và trước khi họ bấm  Bắt đầu làm bài  để bắt đầu hoạt động. Đây là một nơi tốt để cung cấp hướng dẫn và  các chi tiết khác về Bài kiểm tra, chẳng hạn như số lần làm bài cho phép hoặc thời gian làm bài.
 • Hiển thị mô tả trên trang khóa học : Chọn để hiển thị  Mô tả  trên trang khóa học của bạn (không được khuyến khích trừ khi nó là rất ngắn).

Thời gian

 • Mở bài kiểm tra  và  Đóng bài kiểm tra : Chỉ định bắt đầu và kết thúc ngày / thời gian cho Bài kiểm tra. Để sử dụng các thiết lập này, đánh dấu chọn checkbox bên cạnh mỗi thiết lập. Các thiết lập ngày sẽ chuyển sang chế độ có thể chỉnh sửa. Theo mặc định không có ngày mở và không có ngày đóng và bài kiểm tra sẽ có hiệu lực ngay lập tức và vô thời hạn.
 • Giới hạn thời gian: Bật tùy chọn này để quy định thời gian làm bài kiểm tra trong bao lâu tính từ lúc bắt đầu làm bài. Theo mặc định sinh viên không bị giới hạn thời gian làm bài. Trường hợp thời hạn được thiết lập, khi một sinh viên bắt đầu làm bài, một đồng hồ tính giờ xuất hiện trong  Khối Bài kiểm tra  và bắt đầu đếm ngược. 
 • Khi hết thời gian : Nếu bạn đã thiết lập giới hạn thời gian, bạn có thể cấu hình những gì sẽ xảy ra khi hết thời gian làm bài. Chọn giữa:
  • Bài làm phải được nộp trước khi hết thời gian, hoặc chúng không được tính.
  • Bài làm được gửi tự động (mặc định).
  • Có một thời gian khi bài đang làm được gửi, nhưng không được trả lời thêm câu hỏi (Nếu tùy chọn này được chọn thiết lập Thời gian gia hạn nộp bài)
 • Thời gian gia hạn nộp bài: Nếu bạn cho phép gia hạn thời gian nộp bài trong thiết lập trước đó, thiết lập thời gian ở đây (ngày, giờ, phút, hay giây).

Điểm

Không giống như nhiều hoạt động trong BKeL, với một hoạt động Bài kiểm tra bạn không đặt một  điểm  trên trang Thiết lập. Khi bạn thêm câu hỏi đến các bài kiểm tra, bạn sẽ xác định số điểm cho mỗi câu hỏi.

 • Danh mục điểm: Nếu bạn đang tổ chức Bảng điểm với Danh mục, chọn danh mục điểm cho các bài kiểm tra. (Các danh mục điểm trước tiên phải được thêm vào bảng điểm. Xem Tạo danh mục điểm trong BKeL.)
 • Số lần làm bài cho phép: Xác định số lần làm bài mà sinh viên có thể thực hiện trên các bài kiểm tra. Theo mặc định, chỉ cho phép một lần làm bài.
 • Phương thức chấm điểm: Nếu cho phép làm bài nhiều lần, chỉ định cách sinh viên sẽ được chấm điểm: điểm cao nhất, trung bình, lần làm bài đầu tiên,  hoặc  lần làm bài cuối cùng.

Bố cục

 • Trang mới : Theo mặc định, BKeL tạo ra một trang mới cho mỗi câu hỏi. Sử dụng trình đơn thả xuống để thiết lập số câu hỏi trên mỗi trang, hoặc tất cả các câu hỏi trên cùng một trang. Phân trang cũng có thể được chỉnh sửa sau này trên trang Chỉnh sửa bài kiểm tra. 
  Lưu ý : Đối với các bài kiểm tra dài có thể mất nhiều thời gian để hoàn thành, không nên đặt tất cả các câu hỏi  trên một trang duy nhất. Nếu một sinh viên quên nhấn vào nộp bài, hoặc hết thời gian trước khi bấm nộp bài, sinh viên có thể nhận được điểm từ các câu trả lời đã lưu vào hệ thống. Bởi vì câu trả lời được lưu khi sinh viên chuyển trang, nếu tất cả các câu hỏi trên một trang duy nhất, và sinh viên nộp bài không thành công, sinh viên không nhận được điểm từ các câu trả lời đã làm.
 • Phương thức điều hướng: Theo mặc định, cái này được thiết lập tự do  và sinh viên có thể trả lời câu hỏi theo bất kỳ thứ tự nào. Yêu cầu sinh viên trả lời câu hỏi theo trình tự, mà không cần phải quay lại các trang câu hỏi xem trước đó, chọn trình tự.

Lưu ý:  Để sắp xếp lại câu hỏi ngẫu nhiên cho mỗi lần làm bài hoặc để chọn câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi,  xem:  Thêm hoặc chỉnh sửa câu hỏi bài kiểm trong BKeL.

Hành vi câu hỏi

 • Xáo trộn trong câu hỏi : Thiết lập này áp dụng đối với những câu hỏi mà có nhiều phần, chẳng hạn như câu hỏi nhiều lựa chọn hoặc chọn cặp phù hợp, và các tùy chọn cũng phải được bật trong thiết lập riêng của câu hỏi. Theo mặc định là Không. Nếu thiết lập , mỗi lần một sinh viên làm bài kiểm tra các câu trả lời của câu hỏi nhiều lựa chọn (hoặc các trả lời của câu hỏi chọn cặp phù hợp), sẽ được xáo trộn ngẫu nhiên. Ví dụ, trong một câu hỏi nhiều lựa chọn, thiết lập này sẽ ngẫu nhiên xáo trộn các câu trả lời cho sự lựa chọn A, B, C, D, vv, do đó câu trả lời đúng sẽ được ở một vị trí khác nhau cho mỗi lần làm bài.
 • Các thể hiện của câu hỏi: Các thiết lập kiểm soát khi nào và làm thế nào sinh viên nhận được phản hồi:
  • Phản hồi sau đó (Mặc định): Sinh viên phải nộp bài kiểm tra trước khi bất cứ điều gì được chấm điểm hoặc họ nhận được bất kỳ phản hồi.
  • Tương tác với nhiều lần làm bài: Sinh viên nhận được phản hồi ngay lập tức khi  họ trả lời mỗi câu hỏi, nếu họ không trả lời chính xác, sinh viên có thể làm lại. Số lần làm bài được dựa trên số gợi ý cung cấp cho mỗi câu hỏi riêng. Sinh viên có bị trừ điểm cho mỗi lần làm bài không chính xác được thiết lập trong mỗi câu hỏi.
  • Thông tin phản hồi ngay lập tức:  Như với chế độ tương tác, một sinh viên có thể gửi câu trả lời của họ cho một câu hỏi ngay lập tức và được chấm điểm, nhưng chỉ có thể làm một lần duy nhất và không thể thay đổi các câu trả lời.
  • Chế độ thích ứng và chế độ thích ứng (không trừ điểm):  Sinh viên có nhiều lần làm bài cho từ câu hỏi trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi có thể điều chỉnh theo câu trả lời của sinh viên, ví dụ bằng cách đưa ra một số gợi ý trước khi yêu cầu sinh viên thử lại. Lưu ý rằng  chế độ thích ứng  trừ điểm cho mỗi lần làm sai. Chế độ thích ứng (không trừ điểm)  thì không.
  • CBM  là  Certainty-Based Marking , một hệ thống phức tạp hơn mà sinh viên được chỉ định cách trả lời. Để xem chi tiết xem Hành vi câu hỏi trên Moodle.org.
 • Cho phép làm lại trong một lần làm bài: Theo mặc định tùy chọn này được thiết lập Không . Nếu thiết lập để sinh viên có thể làm lại phiên bản khác ... , khi sinh viên đã hoàn thành trả lời câu hỏi cụ thể, họ sẽ thấy một nút Làm lại câu hỏi. Cái này cho phép họ làm một phiên bản khác của cùng một câu hỏi mà không cần phải nộp toàn bộ bài làm kiểm tra và bắt đầu cái khác. Thiết lập này chỉ ảnh hưởng đến một số câu hỏi (ví dụ không áp dụng cho câu hỏi tự luận) và các hành vi (ví dụ thông tin phản hồi ngay lập tức, hoặc tương tác với nhiều lần làm bài), nơi nó có thể cho sinh viên hoàn thành các câu hỏi trước khi các bài làm được nộp.
 • Mỗi lần làm bài được xây dựng trên lần gần nhất: Theo mặc định thiết lập này bị vô hiệu hóa. Nếu có cho phép nhiều lần làm bài (trước đó trong phần thiết lập Điểm) và thiết lập này được kích hoạt, mỗi lần làm bài mới sẽ chứa các kết quả của lần làm bài trước đó. Cái này cho phép bài kiểm tra được hoàn thành trong vài lần làm bài.

Tùy chọn xem lại

Cấu hình khi sinh viên xem kết quả bằng cách đánh dấu chọn các ô chọn (checkbox) dưới bốn cột khác nhau:

Ảnh chụp màn hình của xét Các tùy chọn trên trang cài đặt Quiz.(Bấm vào để phóng to)

 • Trong suốt bài làm các tùy chọn chỉ cho phép khi các hành vi câu hỏi (ở trên) đã được thiết lập ở chế độ phản hồi ngay lập tức, trong trường hợp này một checkbox sẽ xuất hiện dưới mỗi câu trả lời và cho phép sinh viên trả lời và sau đó nhận thông tin phản hồi ngay lập tức.
 • Ngay sau khi làm bài cho phép sinh viên xem phản hồi trong vòng 2 phút sau khi nộp bài kiểm tra.
 • Sau đó, khi bài kiểm tra vẫn được mở  cho phép các sinh viên để xem phản hồi sau 2 phút, nhưng chỉ đến ngày kết thúc cho bài kiểm tra. Nếu các Bài kiểm tra không có ngày đóng, giai đoạn này không có thời gian kết thúc.
 • Sau khi bài kiểm tra đóng  Sinh viên sẽ xem phản hồi chỉ sau khi bài kiểm tra được đóng lại (đòi hỏi một ngày được thiết lập cho kết thúc bài kiểm tra).

Dưới mỗi tiêu đề cột, chọn những phản hồi bạn muốn sinh viên nhận:

 • Bài làm Sinh viên có thể xem các trả lời đã làm.
 • Có đúng không:  Hiển thị có hay không các trả lời của sinh viên là chính xác .
 • Điểm  Hiển thị điểm mà sinh viên nhận được cho mỗi câu hỏi và điểm tổng cộng của bài làm.
 • Thông tin phản hồi cụ thể  Hiển thị thông tin phản hồi cụ thể chỉ định cho câu trả lời của sinh viên. Giảng viên phải thêm văn bản phản hồi trong phần thiết lập câu hỏi riêng.
 • Thông tin phản hồi chung Hiển thị thông tin phản hồi cho câu hỏi, không phụ thuộc vào cách sinh viên trả lời câu hỏi. Các văn bản phản hồi chung cùng được hiển thị cho tất cả sinh viên. Nó có thể bao gồm các liên kết đến các tài nguyên (tài liệu) để nghiên cứu thêm. Giảng viên phải thêm văn bản phản hồi trong phần thiết lập câu hỏi riêng.
 • Câu trả lời đúng:  Hiển thị một bản tóm tắt tự động tạo ra của các câu trả lời đúng. Cái này có thể bị giới hạn, vì vậy bạn có thể muốn xem giải pháp đúng trong thông tin phản hồi chung cho câu hỏi, và tắt tùy chọn này.
 • Thông tin phản hồi tổng thể Hiển thị các thông tin phản hồi tổng thể cho toàn bộ bài làm, tức là cho toàn bộ Bài kiểm tra. Cái này được thể hiện bên dưới.

Hình thức trình bày

 • Hiện hình ảnh của người dùng  bị vô hiệu hóa theo mặc định. Thiết lập  Có  để hiển thị tên và hình ảnh của sinh viên trong các bài làm. Trong các kỳ thi, cái này để kiểm tra sinh viên đang tham gia kỳ thi là sinh viên đang đăng nhập.
 • Chữ số thập phân trong điểm  và  chữ số thập phân trong điểm câu hỏi : tăng hoặc giảm số lượng điểm thập phân được sử dụng trong hiển thị điểm của Bài kiểm tra cho sinh viên. Thiết lập này chỉ hiển thị trên màn hình - các điểm thực tế được lưu trữ đầy đủ chính xác. Ví dụ, nếu một sinh viên đã ghi được 9.39 trên một Bài kiểm tra, thay đổi các thiết lập hiển thị điểm thập phân đến '1' sẽ hiển thị điểm của sinh viên như 9.4, nhưng điểm thực tế vẫn là 9.39.
 • Hiện các khối trong suốt bài làm: Theo mặc định, các khối ở hai bên của khóa học (ví dụ, Quản trị, Điều hướng, Lịch, vv) không hiển thị khi một bài kiểm tra đang được tiến hành. Nếu thiết lập  , các khối bình thường sẽ xuất hiện trong bài làm.

Hạn chế bổ sung trên các bài làm

 • Yêu cầu mật khẩu  cho phép giảng viên chỉ định một mật khẩu mà sinh viên phải nhập để làm các bài kiểm tra. Gõ mật khẩu để sử dụng tính năng này. Để xem các mật khẩu, chọn ô cho xem mật khẩu.
 • Yêu cầu địa chỉ mạng  cho phép giảng viên hạn chế truy cập vào các bài kiểm tra ở vị trí nhất định sử dụng địa chỉ IP. Để hạn chế truy cập vào các bài kiểm tra, chỉ định một danh sách địa chỉ IP cách nhau bởi dấu phẩy.
 • Thời gian chờ giữa lần làm bài thứ nhất và thứ hai. Nếu được kích hoạt, một sinh viên phải chờ theo thời gian quy định trước khi làm bài kiểm tra lần thứ hai.
 • Bắt buộc giữa hai lần làm bài. Nếu được kích hoạt, sinh viên phải chờ theo thời gian quy định trước khi thực hiện các bài kiểm tra lần thứ ba và bất kỳ lần tiếp theo.
 • Bảo mật trình duyệt  kích hoạt các biện pháp bảo mật đòi hỏi cần phải có một trình duyệt web hỗ trợ JavaScript để làm bài kiểm tra, xem các bài kiểm tra trong một cửa sổ popup toàn màn hình bao quanh tất cả các cửa sổ khác và không có điều khiển điều hướng, và vô hiệu hóa sao chép và dán. Để kích hoạt, từ trình đơn thả xuống, chọn  Full screen pop-up with some JavaScript security.

Thông tin phản hồi tổng thể

Đây là thông tin phản hồi chung được hiển thị cho sinh viên sau khi đã làm bài kiểm tra, dựa trên giới hạn điểm của họ.

 • Giới hạn điểm  là các khung định nghĩa giới hạn cho một phản hồi nhất định. Để chỉ định giới hạn, nhập vào một giá trị phần trăm (bao gồm cả dấu %).
 • Phản hồi  là các khung định nghĩa thông tin phản hồi cho mỗi giới hạn điểm. Nhập văn bản để chỉ định thông tin phản hồi.

Thiết lập mô-đun chung

 • Sinh viên có thể nhìn thấy
  Thiết lập bài tập lớn có hay không hiển thị cho sinh viên. Theo mặc định, bài tập lớn mới tạo được thiết lập Hiện . (Điều này giống với việc sử dụng các biểu tượng Ẩn / hiển thị cho các hoạt động trên trang khóa học của bạn.)
 • Mã số ID
  Thiết lập một số ID nhận diện hoạt động cho mục đích tính toán điểm. Xem Sử dụng công cụ tính toán trong bảng điểm.

Hạn chế truy cập

Sử dụng thiết lập  Hạn chế truy cập một cách cẩn thận và kiểm tra các đụng độ với các thiết lập khác mà bạn đã tạo cho hoạt động này. Thiết lập này có thể ngăn chặn sinh viên truy cập nội dung bị hạn chế, bao gồm cả điểm và ngày kết thúc.

Để thêm các hạn chế truy cập hoạt động, bấm  Thêm hạn chế ... Cửa sổ thêm hạn chế sẽ mở, chứa các tùy chọn sau:

 • Ngày. Ngăn chặn truy cập đến (hoặc từ) một ngày và thời gian quy định.
 • Điểm . Yêu cầu sinh viên đạt một điểm cụ thể.
 • Tập hạn chế. Thêm một bộ hạn chế lồng nhau để áp dụng logic phức tạp.

Nếu bạn có các nhóm trong khóa học của bạn, bạn sẽ thấy các tùy chọn bổ sung sau đây:

 • Nhóm. Cho phép hoặc ngăn chặn truy cập chỉ những sinh viên thuộc về một nhóm nhất định, hoặc tất cả các nhóm.
 • Nhóm ghép . Cho phép hoặc ngăn chặn truy cập chỉ những sinh viên thuộc về một nhóm  trong một nhóm ghép cụ thể.

Để biết thêm về kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt động xem Kiểm soát truy câp tài nguyên và hoạt động trong BKeL.