Tổng quan bài kiểm tra trong BKeL

Bài kiểm tra trong BKeL được sử dụng để đánh giá sự hiểu biết của sinh viên về tài liệu. Các bài kiểm tra bao gồm một hoạt động Bài kiểm tra có chứa một hoặc nhiều câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của khóa học của bạnCác hoạt động Bài kiểm tra  cho phép bạn quản lý một loạt các câu hỏi (xem Các loại câu hỏi của bài kiểm tra trong BKeL) trong một bố cục và thứ tự cụ thể, cung cấp các loại thông tin phản  hồi khác nhau  dựa trên cách một sinh viên thực hiện trên bài kiểm tra, và kiểm soát cách thức mà sinh viên có thể truy cập Bài kiểm tra. Ngân hàng câu hỏi  đóng vai trò như một kho lưu trữ có tổ chức của tất cả các câu hỏi trong khóa học của bạn, tách biệt với bất kỳ hoạt động bài kiểm tra mà có thể sử dụng chúng.

Các bước sau đây tóm tắt quy trình được đề xuất để tạo một bài kiểm tra trong BKeL:

 1. Tạo và tổ chức các câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi của khóa học. 
  Ngân hàng câu hỏi cho phép bạn tạo, xem trước, tổ chức các câu hỏi trong các danh mục trước khi sử dụng chúng trong một  hoạt động Bài kiểm traCác Danh mục câu hỏi cũng có thể được xếp theo kiến trúc phân tầng hình cây. Bạn có thể tạo ra các câu hỏi mới từ đầu hoặc bạn có thể sao chép một  ngân hàng câu hỏi  từ một khóa học khác (như là một trong những khóa học bạn đã dạy trước đó), hoặc bạn có thể nhập câu hỏi từ một tập tin riêng biệt. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng Ngân hàng câu hỏi trong BKeL.
 2. Tạo và cấu hình một hoạt động Bài kiểm tra mới. 
  Một hoạt động Bài kiểm tra  trong BKeL có thể được cấu hình theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục đích sư phạm của bạn. Ví dụ, bạn có thể cấu hình một bài kiểm tra không có giới hạn về thời gian, hoặc bài kiểm tra được tính thời gian mà sinh viên hoàn thành trong số phút nhất định. Các cài đặt này kiểm soát hoạt động Bài kiểm tra một cách riêng biệt với nội dung thực tế của bài kiểm tra, tức là cấu hình bài kiểm tra và thêm câu hỏi vào một bài kiểm tra là hai bước riêng biệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm và cấu hình hoạt động Bài kiểm tra .
 3. Thêm câu hỏi vào hoạt động Bài kiểm tra đã được cấu hình từ Ngân hàng câu hỏi. 
  Khi bạn có câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi của bạn và bạn có một hoạt động Bài kiểm tra đã được cấu hình , bạn có thể chỉnh sửa hoạt động Bài kiểm tra để chọn câu hỏi từ Ngân hàng câu hỏi và sắp xếp chúng trong bài kiểm tra theo cách bạn muốn chúng xuất hiện cho sinh viên. Trang  Chỉnh sửa bài kiểm tra  cũng cho phép bạn thêm các mục tiêu đề (phân nhóm) trong bài kiểm tra. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc chỉnh sửa câu hỏi của bài kiểm tra.
 4. Quản lý, đánh giá, và chấm điểm hoạt động Bài kiểm tra. 
  Bước cuối cùng là cấu hình cách bạn muốn BKeL quản lý và chấm điểm bài kiểm tra của bạn. Một khi bạn đã cấu hình điểm số, bạn có thể công bố một bài kiểm tra đơn giản bằng cách làm cho nó có hiệu lực (hiển thị) cho sinh viên hoặc bạn có thể kiểm soát truy cập vào bài kiểm tra của bạn bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như giới hạn bài kiểm tra đến một nhóm sinh viên cụ thể . Bạn cũng có thể cấu hình các thiết lập bài kiểm tra để cho một số sinh viên nhất định kéo dài thời gian hoặc mở lại một bài kiểm tra đã bị đóng để cho phép các sinh viên đặc biệt tham gia làm bài lại. Một khi sinh viên làm bài kiểm tra, bạn có thể xem lại những bài làm của họ và theo dõi sự tiến bộ của họ. BKeL sẽ tự động chấm điểm phần lớn các loại câu hỏi của hoạt động Bài kiểm tra, nhưng bạn cũng có thể chấm điểm thủ công hoặc thay đổi sơ đồ tính toán chấm điểm. Để biết thêm, Quản trị, xem xét, và chấm điểm bài kiểm tra.