Tổng quan bài tập lớn trong BKeL

Bài tập lớn trong BKeL cho phép bạn thu thập và đánh giá bài tập của sinh viên. Quản lý sinh viên sử dụng một hoạt động Bài tập lớn mang lại cho bạn những lợi ích sau:

 • Quản lý bài tập của sinh viên không cần giấy tờ:  Hoạt động Bài tập lớn cung cấp một cơ sở dữ liệu tiện lợi quản lý  trực tuyến bài nộp của sinh viên .
 • Chấm điểm và phản hồi thông qua BKeL: Hoạt động Bài tập lớn cung cấp giao diện để chấm điểm và thông tin phản hồi cho mỗi sinh viên.
 • Ngày kết thúc tự động xuất hiện trên Lịch: Nếu bạn chỉ định ngày kết thúc cho bài tập lớn, ngày đó sẽ xuất hiện trong khối Lịch và trong khối Sự kiện sắp tới. Sinh viên có thể nhìn thấy liền khi bài tập đến hạn cuối cùng phải nộp bài.

Một hoạt động Bài tập lớn có thể được cấu hình để quản lý bất kỳ các loại bài nộp của sinh viên sau đây:

 • Văn bản trực tuyến:  Sinh viên nhập nội dung trực tiếp vào một ô nhập văn bản trên trang nộp bài tập. Hữu ích cho các bài viết hoặc các đoạn nội dung ngắn.
 • Nộp tập tin:  Sinh viên phải tải lên tập tin trên trang nộp bài. Hữu ích cho các nội dung có nhiều trang hoặc các tập tin liên quan đến bài tập.
 • Cả văn bản trực tuyến và tập tin:  Sinh viên có thể vừa tải lên tập tin và vừa nhập văn bản trực tuyến. Ví dụ, một sinh viên có thể tải lên một tập tin có chứa một bài tiểu luận và sử dụng hộp văn bản trực tuyến để viết một lưu ý ngắn gọn cho giảng viên.
 • Bài tập offline (không có bài nộp trực tuyến): Bạn cũng có thể tạo một hoạt động bài tập mà không có các lựa chọn nộp bài trực tuyến cho sinh viên. Điều này rất hữu ích cho việc đánh giá các bài tập nộp bằng giấy, bài thuyết trình trong lớp học, buổi biểu diễn, hoặc nội dung thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hoạt động được chấm điểm trên BKeL và ngày kết thúc cũng xuất hiện trên Lịch cho sinh viên theo dõi.

Quy trình làm việc của Bài tập lớn trong BKeL

 1. Thêm Hoạt động Bài tập lớn vào khóa học của bạn
  Xem Thêm hoạt động bài tập lớn vào khóa học trên BKeL.
 2. Cấu hình Bài tập lớn
  Để biết chi tiết về các thiết lập liên quan đến cấu hình một bài tập, xem Thêm hoạt động Bài tập lớn
  Bạn có thể thiết lập một ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngày đóng bài tập; Cho phép hoặc ngăn chặn nộp bài lại và cấu hình một hoạt động Bài tập lớn theo Nhóm . Khi làm việc với các nhóm, bạn có thể yêu cầu mỗi sinh viên trong một nhóm nộp bài riêng (xem Gán một hoạt động đến một nhóm hoặc nhóm ghép) hoặc có một nhóm sinh viên cùng làm và nộp một bài tập (xem các Bài tập lớn theo nhóm ).
 3. Chấm điểm bài nộp
  Mỗi bài tập có một  trang Chấm điểm, nơi bạn có thể xem lại bài nộp, nhập điểm, và đưa ra phản hồi. Bạn có thể chấm điểm một bài tập với cách  chấm điểm đơn giản trực tiếp, Rubric , hoặc hướng dẫn chấm điểm, chấm điểm ẩn danh (tên sinh viên sẽ không được hiển thị bên cạnh bài nộp của họ), hoặc tải bài nộp về và chấm điểm offline không cần đăng nhập vào BKeL và kết nối internet. Để biết chi tiết, xem Chấm điểm bài tập lớn .