Tổng quan vế quản lý nhóm trong BKeL

Tính năng nhóm cho phép một giảng viên chỉ định sinh viên (và trợ giảng hoặc đồng giảng viên) cho một hoặc nhiều nhóm cho toàn bộ khóa học hoặc cho các hoạt động cụ thể. Bởi vì sinh viên có thể tham gia nhiều nhóm cùng một lúc, các giảng viên có thể thiết lập các thành viên nhóm khác nhau cho các hoạt động khác nhau (ví dụ: sử dụng các nhóm lớn hơn để thảo luận trên diễn đàn và các nhóm nhỏ hơn để thực hiện các hoạt động đánh giá ngang hàng). Ngoài ra, nhóm của sinh viên có thể tách biệt trong các hoạt động.

Một số ví dụ về cách sử dụng các nhóm trong BKeL:

  • Thiết lập các nhóm sinh viên và các hoạt động hoàn toàn không nhìn thấy đối với các nhóm khác.
  • Cho phép các nhóm xem, nhưng không đóng góp vào các hoạt động của các nhóm khác.
  • Lọc bảng điểm, diễn đàn, hoặc các hoạt động khác của BKeL, theo các nhóm.
  • Sử dụng các nhóm một người để thiết lập một diễn đàn như là một bài tập bài báo cá nhân.

Cá bài viết về thiết lập và làm việc nhóm