Xuất dữ liệu bảng điểm trong BKeL

Giảng viên có thể lấy danh sách lớp trong BKeL trong chức năng xuất dữ liệu điểm. Một danh sách sinh viên bao gồm các thông tin như mã số sinh viên, họ, tên, nhóm lớp, nhóm bài tập, email và các cột điểm của các hoạt động nếu có. BKeL xuất ra các điểm trong các định dạng tập tin sau:

 • Tập tin văn bản thuần túy .CSV (mặc định)
 • Bảng tính Excel .XLSX
 • Tập tin XML
 • Bảng tính OpenDocument
 1. Trên trang chính của khóa học của bạn, trong khối Quản trị, nhấp Điểm. Trang báo cáo người chấm điểm sẽ mở ra.
 2. Trong tab điều hướng (ở trên cùng), nhấp vào  Xuất dữ liệu. Trang  Xuất dữ liệu văn bản thuần túy  sẽ mở ra.
 3. Để thay đổi định dạng tập tin từ mặc định ( tập tin văn bản thuần túy .CSV ), dưới tab Xuất dữ liệu, hãy nhấp vào tab cho loại tập tin khác.
 4. Trong các mục điểm sẽ được bao gồm, hãy chọn các checkbox cho các cột để tải xuống. 
  Lưu ý : Theo mặc định, mọi cột trong bảng điểm của bạn sẽ được bao gồm. Ở đầu hoặc cuối danh sách, bạn có thể nhấp vào Chọn tất cả / không có gì để chọn các cột hiệu quả hơn.
 5. Trong  Tùy chọn định dạng xuất dữ liệu, hãy chọn checkbox đối với các thiết lập bạn muốn thay đổi.
  • Bao gồm thông tin phản hồi trong xuất dữ liệu: Bao gồm một cột trong tập tin đã xuất dữ liệu đối với phản hồi hiện tại hoặc để thêm phản hồi để tải lên trong tương lai.
  • Yêu cầu các đăng ký hoạt động: Chỉ bao gồm sinh viên trong xuất dữ liệu đang hoạt động không cho không bị định chỉ.
  • Chỉ xuất dữ liệu điểm mới hoặc đã cập nhật: Chỉ xuất dữ liệu điểm đã được thay đổi từ lần nhập dữ liệu gần nhất. Lưu ý : Tùy chọn này chỉ khả dụng cho  xuất tập tin XML .
  • Loại hiển thị xuất dữ liệu điểm: Chọn loại định dạng mà bạn muốn đưa vào xuất dữ liệu. Mỗi định dạng sẽ nằm trong một cột mới.
  • Số thấp phân trong xuất dữ liệu điểm: Chọn có bao nhiều số thập phân trong điểm để báo cáo. Các giá trị từ 0 đến 5.
  • Dấu phân cách : Chọn dấu phân cách cho văn bản. Lưu ý : Tùy chọn này chỉ có sẵn cho xuất dữ liệu tập tin văn bản thuần túy.
 6. Nhấp vào Tải xuống để bắt đầu tải xuống tập tin của bạn.